Foto: Trond A. Isaksen
Publisert: 05.mai.2022 

Klimaendringer gir nye sikkerhetsutfordringer for Norge

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i kommunal- og distriktsdepartementet, sier klimaendringer øker behovet for mer kunnskap om samfunnssikker byplanlegging.

LES OGSÅ: Øker kunnskapen om samfunnssikker byplanlegging

– Klimaendringene fører til flere ekstreme naturhendelser, som kan få negative følger for mennesker, bygg og infrastruktur, både i by og land, sier Bjørnstad.

Hun sier at det understreker behovet for å ivareta sikkerheten i bygg som allerede eksisterer.

– Men også når vi planlegger nye bygninger og ny infrastruktur. Derfor er det viktig å bygge kompetanse innenfor dette feltet, sier Kjersti Bjørnstad.

Trenger mer kapasitet og kompetanse

For å kunne håndtere klimaendringene, er det avgjørende at kommunene settes i stand til å vurdere fremtidig klima i sine planer og analyser av risiko og sårbarhet, påpeker Bjørnstad.

– En stor utfordring kommunene har, for å kunne prioritere arbeidet med klimatilpasning, er nok kompetanse og kapasitet. Spesielt er det tilfellet for små kommuner, sier hun.

– Flere statlige aktører, som Miljødirektoratet, DSB og NVE, jobber aktivt med å gi kommunene felles, oppdatert informasjon og veiledning – som er enkelt tilgjengelig. Men vi vet at mange kommuner ikke bruker de fylkesvise klimaprofilene, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det kan føre til at kommuner tillater bygging i områder med framtidig naturfare, uten tilstrekkelige risikovurderinger, sier hun.

Hun sier at det for kommunal- og distriktsdepartementet er viktig å gjøre kunnskap og veiledning lett tilgjengelig.

– Slik at alle er i stand til å finne det de trenger. Vi leter stadig etter muligheter for å tilrettelegge for kommunenes klimatilpasningsarbeid, sier Kjersti Bjørnstad.

Mer og sterkere nedbør i Norge

I Norge vil vi særlig merke klimaendringene i form av hyppigere og sterkere nedbør. Ekstreme nedbørsepisoder byr på utfordringer i form av flom, erosjon og overvannsproblematikk.

– Overvann i tettbygde strøk kan føre til store materielle skader, og er kostbart for samfunnet. Det er derfor avgjørende at kommunene tar hensyn til dette i sin arealplanlegging, sier hun.

Et av de viktigste tiltakene for å forebygge skader forårsaket av vann fra ekstrem nedbør, er å ta vare på naturområder.

– De hjelper oss med overvannshåndtering og flomdemping ved å fordrøye vann, binde jordsmonnet og beskytte mot erosjon og skred. Dette er et ansvar og en mulighet kommunene har gjennom sitt ansvar for arealplanleggingen, sier Kjersti Bjørnstad.

S OGSÅ: Øker kunnskapen om samfunnssikker byplanlegging

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur