Fra venstre: Andreas Andenæs, daglig leder i Christie & Opsahl AS, Geir Vegsund, prosjektleder og Senior Advisor i Converto AS, Bjørn Gjerde, Senior Advisor i Converto AS. Foto: Converto
Emner
Publisert
29.jun.2021

Ny rapport: Hvordan bedre lønnsomheten på byggeprosjekt

Rådgivnings- og forvaltningsselskapet Converto i Ålesund har sammen med forskningsinstituttet SINTEF ferdigstilt prosjektet «Nye forretningsmodeller for bygg- og anleggsprosjekter». Tett involvering fra sentrale bransjeaktører i Møre og Romsdal innen totalentreprise, prosjektering, grunnarbeid, betong, elektro og VVS sørget for en god forankring av prosjektet innad i bransjen, sier prosjektleder Geir Vegsund og Senior Advisor Bjørn Gjerde i Converto AS.

Kartleggingsfunn for bedre lønnsomhet på byggeprosjekter

Converto har den siste tiden ledet et prosjekt for å kartlegge årsakene til den svake lønnsomheten på byggeprosjekter. Nå er resultatene klare.

Viktige kartleggingsfunn

o   Prosjekteringsfasen er avgjørende for prosjektresultatet, og blir svært ofte ofret for lite tid og ressurser, sier Vegsund.

 • For dårlig kravspesifikasjon og mangelfullt tegningsunderlag
 • Underentreprenører involveres for sent

o   Byggherrerollen er viktig, men utøves ulikt og vies for lite oppmerksomhet

o   Samhandlingen i prosjekter er for dårlig

 • Profesjonsmotsetninger mellom prosjekterende og utførende ledd
 • Manglende tillit og respekt mellom partene
 • Parter som kjenner hverandre godt fra før skaper bedre flyt og reduserer usikkerhet og risiko i prosjektet

Kontraktsformer

 • Ingen kontraktsformer har incentiver som stimulerer til kollektiv innsats og lavere totalkostnad

Partnermodeller

 • Liten grad av resultatdeling i byggeprosjekter
 • Innbyrdes «verdikapring» i stedet for god samhandling og verdiskaping for å optimalisere prosjektresultatet

I lys av disse funn skisserer rapporten flere konkrete tiltak for å bedre prosjektresultatet, eksemplifisert gjennom følgende «idealprosjekt»:

 «Det ideelle byggeprosjektet» bør ifølge Vegsund og Gjerde i Converto ha:

 • en byggherre som bruker ressurser i en tidlig fase, for å motvirke at dårlige kravspesifikasjoner påvirker hele byggeprosessen
 • involvering av alle nøkkelaktører i tidlig fase og etablering av en tverrfaglig gruppe, slik at tegningsunderlaget blir bedre og raskere tilgjengelig for alle
 • arkitekter og konsulenter med vilje til å investere i egne ressurser i innledende fase, for å unngå tvil rundt ulike kravspesifikasjoner
 • integrert prosjektleveranse (varianter av samspillskontrakter) basert på resultatdeling og åpen bok-prinsippet, siden godt samarbeid underveis kan gi lavere totalkostnad
 • en vesentlig større andel av ressursbruken bør brukes på prosjekteringsfasen, med tidliginvolvering av sentrale aktører.

Prosjekteringsfasen avgjørende

– Sammenlignbare byggeprosjekter basert på integrerte prosjektleveranser fra bl.a. Finland viser at det der brukes vesentlig mer ressurser på å klargjøre byggeprosjekter, hvor så mye som 35-45% av tiden går med til forberedelse og planlegging. Prosjekteringsfasen er derfor avgjørende for prosjektresultatet, uten at dette i tilstrekkelig grad ser ut til å gjenspeile seg i norske byggeprosjekter, sier prosjektleder Geir Vegsund.

Incentivbaserte kontraktsformer

Incentivbaserte kontrakter er i svært liten grad benyttet i Norge. Kontraktene som benyttes stimulerer i liten grad til gode løsninger og godt samarbeid. Tilpassede kontraktsformer vil kunne gi lavere totalkostnad og bedre lønnsomhet, men vil ikke alene løse de utfordringene bransjen står ovenfor, avslutter Vegsund.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring