Foto: DIBK
Emner
Tekst
Jørn Wad
Publisert
05.sep.2019

Nye krav til energi og miljø i TEK 17

– Forarbeidene til nye energi- og miljøkrav i TEK 17 er i gang. Bakgrunnen for vårt oppdrag er klimaforliket i 2012 og vårt tildelingsbrev, der det heter at «Regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket.» Vi skal levere vårt forslag til departementet innen 15. september.

Det er avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i avdeling for virkemidler og utvikling i Direktoratet for Byggkvalitet som forteller dette til Fremtidens Byggenæring. Hun er sentral i arbeidet med forarbeidene som nå er i gang, og har hatt en rekke representanter for byggenæringen samlet for å lytte til hvilke synspunkter næringen har på dette.

Oppfølging

– Hva er bakgrunnen for dette arbeidet?

– Stortinget vedtok i 2012 et klimaforlik, der det blant annet heter at energikravene i byggteknisk forskrift i TEK 17 skal innskjerpes. Faktisk heter det i vedtaket at det skal strammes inn nesten til nullnivå i 2020. Dette skal gjelde for alle nye bygg, forklarer Molland Karlsen.

– Så nå er det deres tur til å gjøre en jobb?

– Ja, vi har fått i oppdrag av kommunal- og moderniseringsdepartementet å utarbeide et forslag til definisjon av «nesten nullenerginivå». Derfor hadde vi før sommerferien en samling der vi innhentet synspunkter fra en rekke aktører innenfor byggenæringen, slik at vi bedre skal kunne ha et kunnskapsgrunnlag for å finne en god og praktisk måte å lage en definisjon på.

– Hva skjer videre etter at dere har laget et forslag til definisjon?

– Når vi kommer så langt at vi har en ferdig definisjon, vil som sagt saken gå fra oss til departementet. Vi har frist på oss til den 15. september for å få ferdig et slikt forslag. Departementet vil så sende forslaget ut på høring, og på bakgrunn av de innkomne kommentarer og synspunkter, sette i gang arbeidet for å komme frem til en fastsettelse av de nye kravene, slår hun fast.

Viktig å lytte

– Hvorfor er denne prosessen så omfattende, er det ikke bare å innlemme EU's krav da?

– Nei, vi mener det er viktig å snakke med en rekke aktører innen byggenæringen. Vi håper å ha nådd ut til alle relevante aktører, slik at grunnlaget for å utarbeide et forslag kan bli best mulig. Det var da også derfor vi fra direktoratets side inviterte til dialogmøte med hele byggenæringen den 21. mai. Her var også ENOVA og NVE til stede.

– Hva skjedde på det møtet?

– Det var et møte hvor vi mest av alt var opptatt av å lytte. Vi ønsket oss innspill til det som altså skal bli en nasjonal definisjon av nNEB. Når vi skal arbeide med et forslag om hva en «nesten nulldefinisjon» skal være her i Norge, er det viktig å ha med så brede synspunkter som mulig.

– Men hva kommer definisjonen til å gå ut på da?

– Jeg mener det er alt for tidlig å ha noen formening om det foreløpig. Svært mye arbeide gjenstår, og en av de kanskje viktigste utfordringene vil være å balansere ulike hensyn og ikke minst utarbeide kostnadsoptimale løsninger som løser det oppdraget vi har fått fra departementet, understreker hun.

Ikke ferdigbehandlet

Molland Karlsen understreker meget sterkt at Norges tilpasning til bygningsenergidirektivet fra EU langt fra er sluttbehandlet.

– Hvorfor er det i grunnen nødvendig med en så grundig behandling av dette?

– Det er regjeringens standpunkt at bygningsenergidirektivet II er i grenseområdet for hva Norge er forpliktet til å innlemme i EØS-avtalen. Det er altså usikkert om direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, men nettopp derfor er det viktig at vi nå gjør et grundig arbeide med å vurdere dette opp mot de eksisterende standardene, slår hun fast.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring