Foto: Jaro Hollan
Rigmor Sjaastad Hagen/Thor Lynneberg
Publisert: 27.06.2024 

– Klimatiltak er som regel en lønnsom investering

Statsbygg har 2300 bygninger i porteføljen. Drifts- og vedlikeholdsdirektør Rune Solheim mener de har et særlig ansvar for å jobbe systematisk med bærekraft og naturmangfold.

– Vi arbeider med bærekraft på flere plan. Som stor innkjøper av varer og tjenester i Norges nest største næring skal Statsbygg være en pådriver for bærekraftig utvikling i bygge- og eiendomsnæringen, sier Rune Solheim, direktør drift og vedlikehold i Statsbygg.

Statsbyggs overordnede ambisjon er en reduksjon på 30 prosent av klimagassutslipp frem mot 2020–2025. Måltall for eiendomsdriften er kutt på fire prosent hvert år, men Solheim sier at de har et ønske om å overoppfylle kravet.

Rune Solheim. Foto: Hans Fredrik Asbjornsen

– For å nå målene er vi opptatt av reduksjon i CO2-utslipp, av kjøpt energi, avfallssortering og ombruk av materialer og utstyr. Her har vi etablert en ombrukssentral. I tillegg kommer involvering med gode driftskonsepter og innspill til driftsvennlighet i tidligfase på prosjektene, sier han.

Statsbygg har drøyt 2300 bygninger i porteføljen, fordelt på næringsbygg, museer, sykehus og andre lokaler til statlige virksomheter. Solheim mener Statsbygg, i kraft av å være statlig forvaltningsbedrift, har et særlig ansvar for å jobbe systematisk med bærekraft og naturmangfold. Som eksempel trekker han fram at de bruker eiendommer som referanse og at de er bevisste på kunnskapsdeling i organisasjonen.

– Gamlehaugen i Bergen og Åna fengsel er slike referanseeiendommer. Dette er tiltak som vekker entusiasme i organisasjonen. Vi har også et godt samarbeid om alternative energikilder, somsolceller, sjøvanninntak, brønner og fjernvarme, sier han.

Miljøvekting

Statsbygg har flere tiltak som skal sørge for at drift og vedlikehold av bygg og eiendommer er mest mulig bærekraftig. Blant annet vekter de miljø i anskaffelser og setter kvalifikasjonskrav til leverandørene, eksempelvis om fossilfrie verktøy og digitale løsninger på befaringer. Valg av driftskonsepter, tidlig deltakelse i byggeprosjektene og fokus på driftsvennlighet spiller også inn.

– God planmessighet er ikke bare mer økonomisk, det reduserer også klimagassutslipp, sier Solheim.

Han trekker frem at driftsplaner og synkronisering av lovpålagte tjenester og innmeldte behov gir mindre transport og at langsiktige vedlikeholdsplaner gir større forutsigbarhet. Det er også viktig å ha kontroll på tilstanden, slik at riktige komponenter kan skiftes til riktig tid.

– Her befinner vi oss på startstreken. Vi er avhengige av bedre datafangst og kontroll på bruken.

Datagrunnlag

Trekanten mellom tett bygg, ENØK-tiltak og et godt samarbeid med brukerne av bygget er en suksessfaktor. Solheim peker på viktigheten av å være en strategisk rådgiver i driften.

– Samarbeidet kan være tilrettelegging for bedre sortering, riktig bruk av arealer styring av luft og varme med mer.

– Er ny teknologi med på å bidra til mer bærekraft?

– Absolutt, men vi er ikke helt der at i høster de store gevinstene ennå. Etter hvert som vi får mer data vil vi i større grad kunne ta beslutninger basert på datakvalitet, sier han.

Bærekraft er et tema som gir enhver bedrift dilemmaer. Statsbyggs avdeling for digitalisering og utvikling koordinerer alle teknologiinitiativ på bakgrunn av innleverte forretningscaser fra aktuelle avdelinger.

– Vi ønsker å være i forkant, men det er viktig å systematisere initiativene slik at vi ikke blir en «popcornorganisasjon», sier Solheim.

– Kan klimatiltak gå på bekostning av faktorer som økonomi, fremdrift og kvalitet?

– Ikke egentlig. Med relativt høye energipriser og etter hvert knapphet på energi, er klimatiltak som regel en lønnsom investering. Vi ser også at våre leverandører pusher og er positive til at vi setter krav i utlysningene til bærekraft. Således kan en hevde at krav om bærekraft i leveransen premierer de seriøse tilbyderne.

Bruke eksisterende bygg

Noen bygg i Statsbygg portefølje er nye, andre er gamle. Bygg i ulik forfatning gir ulike utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning.

– De viktigste bærekrafttiltakene vi kan gjøre er å ta vare på og bruke eksisterende bygg på en hensiktsmessig måte. Ved flere av byggene er det flere forhold som spiller inn. Vi har et godt samarbeid med vernemyndighetene, samt en seksjon for kulturminne i Statsbygg. Vi er opptatt av å ta vare på eksisterende bygg, noe som kan gi en positiv miljøgevinst. Klimaregnestykke på nybygg versus gjenbruk må også ta opp i seg den videre bruken av etablerte bygg. Vi må derfor samarbeide med vernemyndighetene om gode rammer for tiltak slik at byggene står seg i mange år fremover.

Skal være en pådriver

Public Property Invest AS (PPI) foretok i fjor det som den gang ble omtalt som det største bærekraftslånet i eiendomsbransjen. Administrerende direktør Morten Kjeldby forteller at eiendomsselskapet har som mål å være en pådriver innen bærekraftig eiendomsforvaltning.

Morten Kjeldby. Foto: Espen Sturlasson

– Vi skal være en ansvarlig eier, drifter og utvikler av eiendom med den norske stat og kommune som leietakere. Helt sentralt i vår strategi, står målsettingen om at samfunnet i større grad bør rehabilitere og heve eksisterende bygg, i stedet for å bygge nye. Det utløser et mye større CO2-fotavtrykk å bygge nytt, fremfor å rehabilitere. SINTEF har dokumentert forskjellen gjennom rapporten "Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede", der besparelsen ved rehabilitering kontra nybygg anslås å ligge på mellom 50–66,7 prosent.

Innenfor området klima og miljø har PPI satt som mål å miljøsertifisere byggene i tråd med BREEAM In-Use for driftsfasen, der de første 14 tas i inneværende strategiperiode. Selskapet som organisasjon ble sertifisert i henhold til Miljøfyrtårn av Eco-Lighthouse Foundation i desember 2023.

– Vi har som allerede kartlagt energibruk, vannforbruk og avfallssortering i alle våre bygninger, etablert et nullpunkt for disse KPI-ene (base-line) og vil årlig rapportere på utviklingen for disse og andre vesentlige emner i porteføljen. Vi har etablert to ulike energioppfølgingssystemer for porteføljen, som automatisk samler inn data fra strøm-, fjernvarme- og kjølemålere for å overvåke disse faktorene, optimalisere i driftsfasen og sikre nødvendig fremdrift og måloppnåelse, sier Kjeldby.

– Resultatene brukes som en del av beslutningsgrunnlaget for å ta frem en strategi for bærekraftig eiendomsutvikling av det enkelte bygg. Og vi bruker dyktige, eksterne konsulenter for å finne ut hvilke tiltak som vil gi de mest bærekraftige løsningene, samt de beste resultatene på kort, mellomlang og lang sikt.

– «Netto nullutslipp» av klimagasser innebærer at man enten stopper alle utslipp – eller ved at gjenværende utslipp oppveies på ulike måter. Det er ikke mulig å drifte en næringseiendom med null utslipp av klimagasser, så derfor anbefaler vi en strategi der man systematisk reduserer CO2-avtrykket gjennom konkrete tiltak i porteføljen, forteller Kjeldby.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring