Select Language
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Basque
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Cebuano
 • Chichewa
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Corsican
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Esperanto
 • Estonian
 • Tamil
 • Finnish
 • French
 • Galician
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Gujarati
 • Haitian Creole
 • Hausa
 • Hawaii
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hmong
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Javanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Khmer
 • Korean
 • Kurdish (Kurmanji)
 • Kyrgyz
 • Lao
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Malayalam
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Myanmar (Burmese)
 • Nepali
 • Norwegian
 • Pashto
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Samoan
 • Scots Gaelic
 • Serbian
 • Sesotho
 • Shona
 • Sindhi
 • Sinhala
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Spanish
 • Sudanese
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Yoruba
 • Zulu
Meny
[adrotate group="10"]
Helse Sør-Øst RHF ønsker videreutvikling av Aker og Gaustad

Emner
Sykehus

Publisert
01.februar.2019

Helse Sør-Øst RHF ønsker videreutvikling av Aker og Gaustad

 • Mesterutdanning Articleboard

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sitt styremøte 31. januar godkjent konseptrapporten for å videreutvikle Oslo universitetssykehus på Aker og Gaustad.

– De andre regionssykehusene har fått eller er i ferd med å få nye bygg. Nå bør det etter vårt syn være Oslos tur til å få et nytt sykehus, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem. Moderne og gode sykehusbygg i Oslo vil også ha stor betydning for pasienter fra hele regionen og fra hele landet.

Ikke enstemmig

De ansattes representanter i styret stemte mot vedtaket. De ønsket at man skulle utrede alternativ lokalisering.

Et viktig skritt på vei mot målbildet

Målbildet for Oslo universitetssykehus HF er et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån slik at prosjektet sikres finansiering fra og med 2020. Det understrekes at lånesøknaden også skal omfatte psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt fagområdene gynekologi, fødselshjelp og barnesykdommer.

Det vil uansett tidspunkt for lånesøknad ta minst ett år fra man søker til man får innvilget lån. En lånesøknad nå innebærer at man ikke mister verdifull tid.

Ullevål som alternativ til Gaustad

De tillitsvalgte i styringsgruppen for konseptfasen og ansattevalgte i styret for Oslo universitetssykehus HF har reist spørsmål om regionssykehuset heller burde vært realisert på Ullevål istedenfor Gaustad. Dette er til dels basert på vurderinger av risiko knyttet til prosjektet.

Styret understreker betydningen av at regionsfunksjoner samles for å sikre god faglig utvikling og god ressursutnyttelse, men også fordi samlingen gir den beste økonomiske bærekraften for investeringer.

Det er mulig å samle regionsfunksjonene og et visst volum av lokalsykehusfunksjoner på Ullevål. Dette alternativet er ikke tidligere utredet og styret ber om å få dette belyst før man setter i gang med forprosjekt.

Groruddalen til Aker

Planene for Oslo universitetssykehus HF innebærer også etablering av et stort akuttsykehus på Aker. Her planlegger Oslo kommune ny storbylegevakt, og konseptet legger opp til at denne skal ligge i umiddelbar nærhet til akuttsykehuset. Videre er det behov for avlastning av Akershus universitetssykehus HF og det er derfor planlagt en trinnvis overføring av spesialisthelsetjeneste-ansvaret for bydelene Alna, Grorud og Stovner fra Akershus universitetssykehus HF til Oslo universitetssykehus HF.

Oslo kommune har vært tydelig på at det er ønskelig at alle Groruddalsbydelene, det vil si Bjerke, Alna, Grorud og Stovner, skal tilhøre Aker sykehus. Det er fullt mulig innenfor det vedtatte målbildet. Styret slutter seg til et forslag om at videre fordeling av bydelene innen Oslo universitetssykehus HF vil bli avgjort i samråd med Oslo kommune.

Virksomhetsinnhold

Styret gir Oslo universitetssykehus HF i oppdrag å gjennomgå planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad før man starter opp forprosjekt. Det bes spesielt om en gjennomgang av fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft. Oslo universitetssykehus HF blir bedt om å beskrive hvordan de valgte løsningene tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig utvikling.

Kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal kvalitetssikres, og behov for endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

Det legges til grunn en fortsatt todeling av fødsler mellom Aker og Gaustad, og styret understreker at omfanget av fødsler må være tilstrekkelig stort på Gaustad til at man kan utvikle et ledende miljø inne nyfødtmedisin.

Begrense tomtekjøp på Aker

Området på Aker som er planlagt brukt til sykehusformål består av flere eiendommer med ulike eiere. Styret ber om at man vurderer utnyttelsen av området slik at man reduserer behovet for å kjøpe tomtegrunn. Etter dialog og nærmere avklaringer har Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten uttrykt seg positivt til utredning av høyhusalternativ på Aker.

Reguleringsrisiko

Den reguleringsmessige risikoen ved de to tomtene er høyere enn ønskelig, men det er store områder som omfattes av reguleringsarbeidet og det er nødvendig at involverte parter må vise vilje til å inngå kompromisser for å få til den totalt sett beste samfunnsmessige løsningen. Risikoen er ikke vesentlig annerledes enn andre store offentlige prosjekt som krever konsekvensutredninger, for eksempel veiprosjekter, bydelsutviklingsprosjekter eller store boligutbygginger.

I det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning vil alle forhold knyttet til planalternativene for både Aker og Gaustad bli belyst og utredet slik at konsekvenser for ulike samfunnsforhold kommer frem. Det vil bli lagt vekt på en grundig og god konsekvensutredning, slik at de ulike interessene på de aktuelle områdene blir belyst på en god måte. Helse Sør-Øst RHF ønsker å videreføre en åpen og konstruktiv dialog med berørte myndighetsinstanser som Riksantikvaren og Statens vegvesen, samt åpne informasjonsmøter med naboer og andre berørte. Dette vil legge basis for et godt planforslag til endelig behandling av reguleringsplanene i bystyret i Oslo.

– Vi har i dag en hovedstad preget av gamle og dårlige sykehusbygg, sier styreleder Svein Gjedrem.

Der tar vi mot mange av de sykeste pasientene fra hele landet. Vi har bygninger som gir uverdige forhold for pasienter, dårlig fysisk arbeidsmiljø for ansatte og som er lite tilrettelagt for pårørende. Dette har styret i Helse Sør-Øst RHF ansvar for å gjøre noe med, og nå har vi tatt et viktig skritt, sier Gjedrem.

Les Også

Mer realist enn optimist styrer Sykehusbygg

– Jeg er vel mer en realist enn optimist i grunnen. Og jeg har ikke kjedet meg i de 25 årene jeg har vært i byggebransjen til nå. Jeg går til denne oppgaven med forventninger og ydmykhet, og har møtt massevis av fantastiske medarbeidere og kolleger.

Les Også

Nytt psykiatribygg i Tønsberg tas i bruk

I midten av mai tas den moderne og brukertilpassede psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold i bruk. Nybygget på 12 000 kvadratmeter inneholder sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern.

På Forsiden Nå

Lang historie innen brannsikring i Norge og Norden

Brannsikring og brannteknisk rådgiving er et stort marked. Firesafe har i dag nærmere 660 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland som til daglig jobber med brannsikring. Konsernet omsetter for omtrent 900 millioner i år og er en av de største aktørene i Norden.

På Forsiden Nå

Etterslep av vedlikehold i kommunene

Det er et formidabelt etterslep av vedlikehold i norske kommuner. Tallene varierer, men de fleste er enige om at det er snakk om enorme beløp. Likevel er det ikke håp om at staten kommer med milde gaver for å redde kommunene ut av knipa, svarer departementet.

På Forsiden Nå

Stort engasjement for smarte byer

Digitalisering og smarte byer kan redde verden. Hvis vi vil.

På Forsiden Nå

NTNU skal lede europeisk bærekraftprosjekt

NTNU har gjennom forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer fått midler av EU til å forske på bærekraftige nabolag i Europa. SINTEF og OBOS er med som partnere.

På Forsiden Nå

Lanserer FDV-løsning for Digital Tvilling i ÅpenBIM

I samarbeid med en rekke byggherrer og entreprenører i Norge lanserer Dalux nå støtte for bruk av digitale tvillinger i ÅpenBIM i FDV-systemet DaluxFM. Utviklingen betyr at det fremover vil være veldig enkelt å drifte, forvalte og vedlikeholde eiendom basert på BIM-modeller i åpent format (IFC). Dette kan være ved bruk av BIM-modeller som er produsert i forbindelse med byggefasen, eller av eksisterende bygninger som er modellert opp i etterkant.