Sofienberggata 7 er et av mange kommunale bygg med fullsprinklet anlegg montert. Foto: Boligbygg Oslo KF
Publisert
19.jun.2020

Grundig brannrisikovurdering av kommunale boliger

Gjennom et godt samarbeid med Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) gjennomgår Boligbygg Oslo KF brannsikkerheten i sine nærmere 11 000 kommunale boliger, nøye.

– Brannsikkerhet er et viktig tema for hele organisasjonen, som er med oss gjennom det meste vi gjør. De ansatte har et stort engasjement for brannforebyggende arbeid, sier Dagfinn Øien, koordinator for brann- og HMS-arbeid i Boligbyggs drift og vedlikeholdsseksjon.

25 millioner ekstra til brannsikkerhet

Mange beboere i kommunale boliger har høyere risiko for brann enn befolkningen for øvrig. Boligbygg har derfor investert betydelige midler i brannforebyggende tiltak de siste årene. I 2020 har tillegg Oslo kommune bevilget 25 millioner kroner ekstra, for å styrke de kommunale boligenes brannsikkerhet.

– Det å oppleve et branntilløp, eller en større brann, kan være en stor og tøff belastning for de som utsettes for det. Noen kan bære opplevelsen med seg gjennom hele livet, forteller Dagfinn Øien.

Vanskelig å forutse tilløp til brann

Det kan være vanskelig å forutse branntilløp, særlig når det gjelder hvor det er størst fare og mulighet for at en brann kan oppstå.

– I en så stor eiendomsmasse som den Boligbygg forvalter, vet vi at branntilløp vil forekomme. Når en brann først oppstår er det aller viktigste at byggene våre er så godt sikret mot brann at skadene begrenses til et minimum – og at menneskeliv ikke går tapt, understreker Øien.

Stadig flere bygninger får sprinkleranlegg

For å sikre at en eventuell brann slukkes i rommet der den oppstår, og ikke sprer seg og blir til en større brann, har Boligbygg installert sprinkleranlegg i 78 boligeiendommer. I tillegg er Boligbygg nå i ferd med å installere sprinkleranlegg i seksten mindre eiendommer, og prosjekterer for tre større eiendommer i tiden som kommer.

På grunn av beboere med høyere risiko for brann er sprinkling et viktig tiltak, i tillegg til det øvrige systematiske brannsikkerhetsarbeidet. Flere risikogrupper er blant personene som får kommunal bolig, blant annet eldre og personer med rus- og psykiatriproblemer.

Tett samarbeid med brann- og redningsetaten

For å sikre at alle bygg og eiendommer blir like grundig gjennomgått med tanke på brannsikkerhet, gjennomfører Boligbygg risikovurderinger på brann i en fireårs syklus. Det betyr at 25 prosent av bygningsmassen vurderes med tanke på nye brannforebyggende tiltak – hvert eneste år.

I samarbeid med OBRE kartlegges adressene som har størst utfordringer med mange branntilløp.
– Basert på denne kunnskapen ser vi hvor det er størst behov til enhver tid, og vi prioriterer tiltak for brannsikkerhet for flere år frem i tid. Oppstår det større behov på et bestemt sted kan vi endre prioriteringene våre fortløpende, forteller Øien.

Tilnærmet lik sikkerhet i gamle og nye bygg

Det er et mål om at hele eiendomsmassen – også de eldre bygningene – skal ha en brannsikkerhet tilnærmet dagens nybygg. Alle brannvarslings- og slukkeanlegg er derfor direkte oppkoblet mot brannvesenet.

– Når vi utfører større og mindre rehabiliteringer, gjør vi alltid vurderinger med tanke på brannsikkerhet. Installering av automatiske varslings- og slukkesystemer, tas med i prosjektet på linje med andre betydelige oppgraderinger, slik som bad, tak og fasader.

Gjennom samarbeidet med OBRE kan det ved behov monteres flyttbare slukkeanlegg i enkeltstående leiligheter i et bygg, og det har også blitt installert komfyrvakt i flere av Boligbyggs nybygg.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring