Eirik Rudi Wærner og Trude Ytterland Nygård. Foto: Multiconsult
Tekst
Lars Holm
Publisert
25.nov.2021

Gjenbruk: Både klimagevinst og millionbesparelser

Multiconsult og Loopfront har gjennomført et forsøksprosjekt der de har vurdert 16639 byggematerialer. Målet var å se på mulighetene for å bruke de på nytt i andre bygg. Prosjektet avdekker store potensialer for sirkulærøkonomi.

I løpet av et halvt år er åtte større bygg med 95 000 kvadratmeter bygningsmasse kartlagt for å se på potensialet for ombruk. Besparelsen kan være på opptil 340 tonn CO2-ekvivalenter og omkring 34 millioner kroner dersom disse materialene erstatter nykjøp.

– Dette prosjektet illustrerer potensialet som ligger i å tenke sirkulært i byggenæringen. Kartleggingen viser at bare på å gjenbruke materialer i åtte enkeltprosjekter kan vi oppnå besparelser i millionklassen og samtidig drastisk redusere klimautslipp, sier Therese Bodding Sæthre, Direktør for geo, vann og miljø i Multiconsult.

Therese B. Sæthre. Foto: Multiconsult

– Det forteller oss at samfunnet som helhet kan spare enorme ressurser på å velge sirkulært. I Norge og generelt har vi en bruk og kast mentalitet, vi er blitt veldig vant med å kaste og lage nytt. Nå avhender vi mye materialer som kunne blitt brukt på nytt. Samfunnet er ikke lagt til rette for ombruk, for å få til dette må vi ha systemer for gjenbruk i alle ledd i næringen. Målet med dette prosjektet var å se på hvordan ombruk kan fungere.

Lavterskelprosjekt med store aktører

Med en million i støtte fra Enova har prosjektet med det ikke så korte navnet «Regionale Ombruksnettverk for byggematerialer» samarbeidet med store aktører som Oslo Areal, Höegh Eiendom, Omsorgsbygg Oslo KF, Entra ASA, Trondheim kommune og Statsbygg om å kartlegge og planlegge ombruk av byggematerialer i åtte konkrete bygg i Oslo og Trondheim.

– I en ideell verden har vi en gjennomgående tankegang der fremtidens ideelle bygg er et legoklossbygg. Når det skal rives finnes en bruksanvisning for hver eneste type legokloss inkludert hvordan den kan fjernes og ombrukes, forteller Sæthre.

– Vi har masse byggmasse i dag der det ikke er tenkt slik, og dette er en del av utfordringen. Dette er et lavterskelprosjekt, der vi kartla hva som kunne brukes videre. Suksessfaktoren her er at en finner steder hvor dette kan brukes om igjen. Vi må finne måter å synliggjøre dette på, og gjøre det enklere for aktører som skal bygge og bruke om. Vi har avdekket at det er behov for et sted der aktører kan finne brukt i stedet for å kjøpe nytt.

Avdekke behov og barrierer

Prosjektet ble gjennomført med to nettverk i Oslo og et i Trondheim, der det ble plukket ut bygg som var relevante for prosjektet.

– I samarbeid med Loopfront startet vi kartleggingen av byggene sent i 2020, og fortsatte igjen våren 2021 etter en koronapause, forteller Trude Ytterland Nygård, Rådgiver bygningsforvaltning i Multiconsult.

– Underveis kjørte vi workshop med byggherrene der vi intervjuet og gjennomførte en spørreundersøkelse. Så kjørte vi en workshop med andre aktører som inkluderte logistikk, entreprenører og produsenter. Målet var å få frem de punktene de opplever som barrierer, avdekke behov for mer kunnskap og kartlegge utfordringer og behov som de selv så.

Digital samhandling avdekker gjenbrukspotensial

Loopfront har laget en samhandlingsplattform hvor relevante data ble lagt inn. Dette var Loopfronts versjon 1.0, og en del av målene med prosjektet var også å komme med innspill til forbedringer av deres app.

– Vi er en IT-startup som har laget en digital plattform for kartlegging av møbler, inventar og bygningsdeler for mulig ombruk, sier Elin Hansen, Prosjektleder i Loopfront.

Elin Hansen. Foto: Loopfront

– Hele forretningsideen vår går ut på å redusere utslipp og ressursbruk, og hjelpe eiendomsbransjen med å oppnå resultater innen dette. Under workshopene kjørte vi en til en sesjoner med deltakerne for å hjelpe dem med å komme i gang med plattformen. Appløsningen er skybasert, så det er en web-basert app som er tilknyttet en database. Eiendomsbesitterne og brukerorganisasjonene hadde oversikt over egne data og kunne invitere tilknyttet personell til å se på detaljene. Dette var et brubyggerprosjekt der vi satte de forskjellige aktørene i kontakt med hverandre slik at de ble gjort klar over mulighetene og potensialet som ligger i gjenbrukstankegangen.

Behovet for en markedsplass

Den store jobben med å kartlegge materialer avdekket den store utfordringen med gjenbruk, nemlig redistribusjon av materialer. Det må etableres markedsplasser.

– Vi gjorde alt her, sier Nygård. — Vi registrerte parametre for de ulike produktene og bygningsdelene, inkludert brannkrav, sikkerhetskrav og dimensjoner. Hva slags materialer som er egnet for ombruk måtte også vurderes. Loopfront har sitt eget økosystem der de registrerer, og der flere aktører kan bruke databasen. Det store potensialet er at eiendomsaktører kan kartlegge egne ressurser på en enkel måte, og det er viktig å kartlegge hva en har og hva som kan gjenbrukes. Den store utfordringen er å finne løsninger for matchmaking i tid og rom slik at en slipper mellomlagring. Ut av et bygg og rett inn i et annet er det ideelle.

Loopfront er på ballen når det gjelder denne utfordringen.

— Vi utvikler nå en åpen markedsplass for brukte byggematerialer, inventar og møbler. Kundene vil snart kunne dele data med markedet, avslutter Hansen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Legg igjen en kommentar