Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
15.jan.2021

Bransjen har blitt en kasteball mellom departementene

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang, sier bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har blitt en politisk kasteball mellom departementene. Han mener næringen og regjeringen bør utrede nye løsninger frem mot valget i 2021.

– Men vi er fortsatt usikre på om løsningen er et departement eller om det er en annen departemental konstruksjon som er gunstig for byggenæringen og for arkitektur. De fleste departementene har en relasjon til næringen som mottager av bygg og infrastruktur, og mange også gjennom sine fagdepartementale mål. Arkitektbedriftene mener næringen og regjeringen bør utrede dette i felleskap. Frem mot valget 2021 bør det konkretiseres en løsning, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

Bransjen har svak forankring i departementene

Han sier byggenæringen og arkitektmiljøet i Norge lenge har diskutert den svake forankringen næringen har på departementsnivå.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

– Dette gir seg uttrykk i mangel på politisk strategi, i oppsplitting av myndighetstiltak og ikke minst i et dysfunksjonelt virkemiddelapparat. Konsekvensene er blant annet oppsplitting av ansvar som næring, manglende kommunikasjon og samarbeid med myndighetsapparatet, samt manglende politiske ambisjoner og mål. Det gir seg også utslag i at forskning og utvikling i mange deler av næringen er ufullstendig og tilfeldig, sier han.

Egil Skavang minner om at regjeringen i 2009 ga ut regjeringsdokumentet arkitektur.nå (opprinnelig i regi Kirke- og kulturdepartementet) hvor 13 departementer gikk sammen om et grunnlag for en ny og helhetlig arkitekturpolitikk.

– Dette bekreftet i seg selv at byggenæringen og arkitekturen leverer til mange departement. Imidlertid ledet ikke arkitektur.nå til en helhetlig arkitekturpolitikk. Den ble i liten grad lagt til grunn for politikk eller for offentlig anskaffelser av arkitektur, sier han.

Nå synes han at BAE-næringen må forholde seg til et sammensurium av departementer.

– I 2000 hadde arkitekturen rot i Kulturdepartementet, men nå har Design og Arkitektur i Norge (DOGA) og byggenæringen forankring i Nærings- og fiskeridepartementet, mens Plan- og bygningsloven er plassert i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Deretter har anlegg- og infrastrukturdelen i hovedsak forankring i Samferdselsdepartementet, sier han.

Han mener skriften på veggen er at intet departement tar et helhetlig ansvar for BAE-næringen, eller for det bransjen kaller «det bygde miljø».

– I mange spørsmål blir næringen en kasteball mellom departementene. Flere av de andre store næringene har et eget departement. Hos disse skapes et myndighetsansvar og en myndighetskompetanse. Dette er av meget stor betydning for oppfyllelse av samfunnsmål, som igjen betyr mye for næringens forutsetninger for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, sier Egil Skavang.

BNL: Hva med et departement som følger tettere opp?

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), påpeker at siden byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring, favner den svært mange ulike politiske problemstillinger, interesser og kampsaker.

– Derfor støter vi også på ulike samfunnsinteresser og fagområder, som i dag er sortert under forskjellige departement. Det gjør det ofte komplisert og krevende for næringen å fremme og følge opp saker. Spesielt når den eies på tvers, sier Sandnes.

Han sier det fra tid til annen i BNL har kommet opp forslag om å få et eget departement for byggenæringen. Men han er likevel usikker på om løsningen er å ha et fagdepartement for næringen.

– Nettopp fordi det er så mange tverrsaklige saker må byggenæringen ha en bedre departemental forankring, sier han.

BNLs administrerende direktør sier det kunne vært formålstjenlig at et bestemt departement påtok seg en større koordinerende rolle overfor BAE-næringen.

– Det ligger alltid et stort potensial i godt samarbeid, som også er punkt 17 i FNs Bærekraftsmål. Med hensyn til byggenæringen generelt må departemental forankring formaliseres sterkere, sier Sandnes.

Hver næring kan ikke ha eget departement

Statssekretær Heidi Nakken (H) svarer på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på Skavangs kritikk, og sier BAE-næringen er stor og sammensatt, og involverer flere bransjer fra tegnebrettet til ferdig bygg.

– Næringen en viktig bidragsyter til byutvikling, samfunnsutvikling og infrastruktur. Men nettopp fordi næringen påvirker så mange deler av samfunnet, hører den hjemme i flere departement, sier Heidi Nakken.

Som ansvarlig departement for plan- og bygningsloven opplever KMD at de på sine områder har et nært og godt forhold til BAE-næringen.

– Vi har ofte små og store lyttemøter og dialogmøter med ulike deler av næringen. Vår dør er åpen både for aktører og bransjeorganisasjoner som ønsker å diskutere problemstillinger med oss, sier statssekretæren.

Hva tenker hun om Skavangs ønske om et eget departement for byggenæringen?

– Det er ikke slik at hver næring har et eget departement. Det bygde miljø omfatter alle samfunnsområder fra næringsutvikling til klima, byplanlegging, skole, barnehage og eldreomsorg. Det vil ikke være mulig, riktig eller hensiktsmessig å samle alt som angår bygg i et departement, sier Heidi Nakken.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring