Omtrentlig angivelse av området som inngår i avtalen. Illustrasjon: Bane NOR Eiendom
Publisert
15.okt.2021

Tre parter inngår avtale om utviklingen av havneområdene i Horten

Horten kommune, Horten havn og Bane NOR Eiendom eier sammen store arealer ved fergeleiet i Horten. Nå inngår partene en avtale for å utvikle disse sjønære arealene sammen, med mål om å øke attraktiviteten til byen.

I juni 2020 vedtok kommunestyret en områderegulering for de sentrale havneområdene i Horten. Arealet fra fergeleiet i nord til Strandparken i sør inngår i områdereguleringen, og eies av partene. Nå ønsker de tre partene å inngå en avtale for å utvikle disse sentrale og sjønære arealene i samsvar med reguleringsplanen.

Reguleringsplanen har forutsatt at oppstillingsarealet for bilene som skal med fergene, som i dag ligger mot sjøen, skal flyttes lenger inn på land langs Midgardsveien. I arealene mot sjøen åpner reguleringsplanen for at området kan utvikles med primært boliger og noe næring. Mot sjøen skal det etableres en ny kyststi og det skal etableres nye offentlige parker, plasser og gater mellom de ulike byggefeltene.

Dagens eiendomssituasjon stemmer ikke overens med det vedtatte kartet i områdereguleringen når det gjelder hvilke roller, ansvar og muligheter hver av partene har. For eksempel eier Bane NOR Eiendom i dag store deler av arealet som nå er regulert til oppstillingsareal til fergene, og som Horten havn blir avhengig av å overta.

– Skal vi få til den fremtidige utviklingen av området som kommestyret har forutsatt, må partene bli enige om det fremtidige eierskapet og fordeling av ansvar mellom dem. Vi skal for eksempel ikke ha rollen som eiendomsutvikler, det skal Bane NOR Eiendom ha, som er en av Norges største eiendomsutviklere, sier Ragnar Sundklakk, kommunedirektør i Horten kommune.

Hovedelementene i avtalen er:

  • Bane NOR Eiendoms eiendom, som er regulert til oppstillingsplass til fergene, selges til Horten havn.
  • Bane NOR Eiendom kjøper areal av Horten kommune og Horten havn i søndre del av området som er regulert til byggeformål og ikke er avhengig av flytting av oppstillingsplassen til fergene.
  • Bane NOR Eiendom gis opsjon til å kjøpe arealer av Horten kommune og Horten havn som er regulert til byggeformål, men som er avhengig av at oppstillingsplass for fergene flyttes først.
  • Horten havn/Horten kommune gis opsjon til å kjøpe areal av Bane NOR Eiendom som er regulert til byggeformål. Dette ligger helt nord i området der stasjonsbygget ligger i dag og kan eventuelt brukes til å bygge et nytt p-hus.

Bane NOR Eiendom jobber med byutviklingsprosjekter i flere av de største byene i Norge og har stor tro på den videre utviklingen av Horten sentrum.

– Vi ser nå en trend hvor flere flytter ut av Oslo og etablererer seg i byene langs Oslofjorden. Den attraktive utviklingen i Horten som områdereguleringen legger opp til, vil tiltrekke seg nye innbyggere, mener Rune Breivik prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Å utvikle slike arealer til nye boliger og næringsbygg er også riktig og viktig ut fra et miljøperspektiv. De som bor sentralt kjører mindre bil enn de som bor langt fra sentrum, fordi de fleste tjenestene er lett tilgjengelige og i kort avstand til boligen, forklarer Breivik.

For Horten havn er det viktig å sikre at fergetrafikken har tilstrekkelig fremtidig kapasitet i Horten.

– Med denne løsningen blir det mulig å etablere et tredje fergeleie hvis det blir et fremtidig behov. Ved å flytte oppstillingsarealet til fergene lengre inn på land, frigjør vi også arealer mot sjøen og gjør området tilgjengelig for hele befolkningen i Horten, forklarer Espen Eliassen, havnefogd i Horten havn.

Kommunestyret i Horten skal endelig godkjenne avtalen mellom partene i november.

Fakta:
  • Arealet som inngår i avtalen, er ca. 116 mål stort
  • Området strekker seg fra fergeleiet i nord til Strandparken i sør
  • Grunneiere er Horten kommune, Horten Havnevesen og Bane NOR Eiendom
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring