Illustrasjon: iStock
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
06.jul.2020

Tiltak mot støy må planlegges

Støy kan føre til isolasjon, mistrivsel og stress. Skoler og barnehager må tenke tiltak allerede før bygging, mener ekspert på fysisk læringsmiljø Espen Storstrand.

For å hindre at støyproblemer oppstår, er det viktig å angripe problemene i forkant. Det vil si i forbindelse med planlegging av ny arealbruk, ved nybygging eller nyetableringer. Virksomheter som er avhengig av lavt støynivå, og institusjoner som driver med læring, bør allerede i planleggingsfasen forebygge støyproblemer i bygningen.

God planlegging av lydforholdene gir dessuten rimelige og effektive løsninger ved at vi ofte kan unngå kostnadskrevende tiltak i ettertid, ifølge Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for Fysisk læringsmiljø (FLM).

– FLM har driftet egen nettside i omkring 15 år. Inneklima har inngått som ett av flere temaområder, men i 2018 reviderte og oppdaterte vi inneklimasidene gjennom et samarbeidsprosjekt med Norges Astma- og allergiforbund, forteller ansvarlig for nettsidene Espen Storstrand.

Økende helseproblem

Forskning viser at støy er et økende helseproblem, ifølge rådgivingstjenesten. Støy fra omgivelsene som vi ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende. Lyder som ikke oppleves som gode, kan virke som støy, og støy irriterer, tretter og forstyrrer konsentrasjonsevnen. Det kan føre til hodepine, og de som allerede er plaget med hodepine, får det verre i støy.

Foto: Norconsult

Både bakgrunnsstøy og all annen støy gjør det vanskelig for hørselshemmede. Dette kan dreie seg om støy fra ventilasjon, eller støy i andre rom eller fra aktivitet ute. Hørselshemmede oppfatter dårligere hva som blir sagt. Lang etterklangstid er særlig plagsomt for brukere av høreapparat, ifølge Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for Fysisk læringsmiljø.

Støy og lang etterklangstid går ikke bare ut over læringen for hørselshemmede, men kan føre til isolasjon, mistrivsel, stress og kan gi hodepine. Skolen har plikt til å legge forholdene til rette for elever med slik funksjonshemming.

Mange mulige tiltak

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø viser til flere eksempler på tiltak for å redusere støy. Noen kan være teknisk vanskelige å gjennomføre uten at det er lagt til rette for dem tidlig i byggeprosessen. På den annen side kan aktiviteter ved drift av virksomheten være svært støyproduserende, for eksempel i forbindelse med barnehagebarn ved lek og skolebarn i aktivitet.

Det er naturlig at disse forholdene vurderes samlet, slik at virksomhetens egne aktiviteter ikke virker som motsetninger til hverandre, ifølge FLM. Ut fra dette må plassering og bruk av utearealer og friområder planlegges i forhold til eksempelvis undervisnings- eller arbeidsrom på skoler og soveavdeling i barnehager, ifølge rådgivingstjenesten.

– Barnehager og skoler plikter å sørge for tilfredsstillende inneklima, i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern. Det kan nok være at vilje til å følge opp mangler, men økonomiske begrensninger, eller mangel på kunnskap kan være til hinder for at det blir iverksatt tiltak.

– Lydisolering av vegger, lydabsoberende tak og veggabsorbenter vil være et effektivt tiltak for å bedre lydforholdene i rommet, sier Storstrand.

– Et rom med kun harde flater, med dårlig akustikk og lydisolering, får lydene reflektert fra alle kanter og uønsket spredning av lyd. Lokaler med mye støy gjør at vi hever stemmen og snakker naturlig høyere for å bli hørt. Stor grad av gipsvegger, betong, store glassflater gir ofte et mindre bra lydmiljø. Her er det særlig viktig med akustiske tiltak.

– Store om med «for god» lyddemping kan gjøre det vanskelig å høre i ytterkantene av rommet, eller lengst unna der «taler» oppholder seg i rommet.

Har ressurser tilgjengelig

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere i kommunene. Hensikten er å øke kommunenes bestillerkompetanse. Det er viktig at kommunene som eier, bruker, forvalter og byggherre har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare over tid slik at kommunen ikke bruker unødvendig ressurser på vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine barnehager og skoler.

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø skal imidlertid også være en tjeneste for alle andre som søker informasjon om barnehage- og skoleanlegg.

– Kommunens avdeling for Miljørettet helsevern skal bistå rektor og styrer med inneklima som gjelder elever og barn. De kan gi råd og veiledning i problemstillinger knyttet til barn og elever. Bedriftshelsetjenesten i kommunen kan bistå ansatte i skoler og barnehager dersom det oppstår inneklimaproblemer eller det er behov for råd og veiledning, sier Storstrand.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring