Foto: RISE Fire Research
Inge Fosselie
Publisert: 23.01.2023 

Slutt på brannspredning i ventilasjonsanlegg?

RISE Fire Research undersøker om det er mulig å unngå brannspredning i ventilasjonsanlegg. BRAVENT-prosjektet kan gi byggenæringen viktige løsninger for røykventilering av små branner.

Nærmere 200 ganger i året brenner det i norske skoler. Selv om de fleste brannene er så små at de ikke sprer seg, produserer de røyk. En mulig løsning er å lukke utslipps- og tilførselskanaler for å hindre at røyken sprer seg til andre rom. Det er en kostbar ordning, fordi den krever brannklassifiserte spjeld for å være sikker på at kanalene er lukket.

En mer kostnadseffektiv tilnærming er å bruke komfortventilasjonssystemet til å trekke ut røyken fra brannrommet. Dermed er det mulig å kontrollere røykspredningen og begrense skadene. I begge tilfellene er det viktig å kontrollere trykkoppbygging. Øker trykket, kan det bli vanskelig å åpne eller lukke dører, noe som gjør det vanskelig å få evakuert rommene.

– BRAVENT-prosjektet utforsker hvor godt dagens ventilasjonssystemer egner seg til å kontrollere røykspredning og sikre rømningsveiene med frisk luft. Strategien går ut på å bruke komfortventilasjonssystemet til å trekke røyk ut i stedet for å stenge ventilasjonsanlegget med brannspjeld, forklarer forsker Christoph Meraner i RISE Fire Research.

– Dette kan være godt egnet for de fleste skolebrannene, små branner med moderat varmeutvikling mener Meraner. Imidlertid kan det samle seg sot i ventilasjonssystemet, noe som kan gjøre inneklimaet dårligere om ikke det utføres tilstrekkelig sanering etter brannen.

Dagens regelverk fungerer

RISE Fire Research har kommet til at det ikke er tilrådelig å brann-isolere ventilasjonskanaler.

– Brannforsøk i ventilasjonskanaler med og uten isolasjon viser at de brannisolerte kanalene kan bli tydelig deformert, mens de uisolerte kanalene ikke blir skadet av varmen, sier Meraner.

– Men hvis det er brennbare materialer i nærheten av ventilasjonskanalene, må man vurdere om disse må beskyttes mot varmen fra selve kanalgodset, legger han til.

Meraner sier det er mulig å beregne en sikkerhetsavstand fra kanalene til brennbare materialer. I bygg med sprinkleranlegg er det ikke behov for å gjennomføre ytterligere brannsikring.

Dagens regelverk fungerer bra og krever at installasjoner skal utføres slik at de hverken øker faren for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Byggteknisk forskrift §11-10 krever at ventilasjonskanaler som føres gjennom en brannskillende bygningsdel i brannceller og -seksjoner, må utføres slik at brannmotstanden blir opprettholdt. Det gjelder også for innfesting og oppheng av kanaler og ventilasjonsutstyr. Kanal gjennom seksjoneringsvegg skal ha brannspjeld med minst like god brannmoststand som selve seksjoneringsveggen.

Ventilasjonsløsning som sikrer effektiv røykkontroll

BRAVENT-prosjektet startet våren 2021 med å samle inn informasjon om brannhendelser på skoler og kartlegge ventilasjonsanlegg på skoler i Oslo, Trondheim og Bergen.

Ventilasjonsanlegg på utvalgte skoler ble testet for å dokumentere funksjonen ved brannalarm.

Informasjonen skal brukes til å finne fram til en ventilasjonsløsning som sikrer effektiv røykkontroll i tilfelle brann. Faren for akkumulering av sot skal vurderes ved å brann-teste de viktigste ventilasjonsdelene. Strategien med å trekke ut røyk fra små branner skal verifiseres ved hjelp av storskala branneksperimenter og datasimuleringer.

– I august i år ble det utført flere brannskalaforsøk i en rigg som tilsvarer et skolebygg. Det ble laget ulike små branner typisk for en skole, for eksempel brann i et arbeidsrom, en gang og et klasserom. I noen av forsøkene ble det testet brann i el-sparkesykkel, forteller Christoph Meraner.

– Forsøkene viser at det går an å bruke eksisterende komfortventilasjonssystem til å trekke ut røyk. Samtidig ser vi noen utfordringer i å ventilere røyk med komfortventilasjonssystemer. For eksempel kan komponenter svikte fordi de ikke er designet for å tåle høye temperaturer. Dagens løsninger er i liten grad dokumentert, det er blant annet derfor vi undersøker dette, sier Meraner.

– Vi regner med å bli ferdig i 2024. Da vil vi presentere prosjektet i en sammenfattet rapport, forteller Christoph Meraner.

– Den første rapporten i prosjektet er publisert og inneholder kartlegging av skoler i Oslo og Trondheim, legger han til.

Forskerne i BRAVENT-prosjektet jobber fortsatt med å analysere resultatene fra brannforsøkene. Rapporter, konklusjoner og anbefalinger blir publisert i 2023 og 2024.

Vil kunne forenkle tekniske løsninger og gjøre dem billigere

– Dette er et kunnskaps- og forskningsbasert prosjekt som kan gi oss mer kunnskap til å utvikle regelverket, sier Trond S. Andersen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet.

– BRAVENT er et nyttig prosjekt som vil kunne forenkle tekniske løsninger og gjøre dem billigere. Jeg regner også med at regelverket etter hvert blir enklere å forholde seg til, noe som igjen vil kunne være verdifullt for dem som prosjekterer ventilasjon, legger han til.

– Den teknologiske utviklingen fører til at vi omgir oss med stadig flere batteridrevne sparkesykler, el-sykler og andre batteridrevne forbrukerartikler som tas med inn i bygg og som kan gi oss problemstillinger brannteknisk sett, forklarer Andersen.

– Bygningsteknisk regelverk er i konstant utvikling, og derfor kan resultatene av BRAVENT-prosjektet får betydning på kort og lang sikt, mener Trond S. Andersen i Direktoratet for byggkvalitet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring