Illustrasjon: Rambøll
Publisert
21.okt.2021

Rehub: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– Rehub er en tosidig markedsplass som kobler tilbud og etterspørsel av ombrukbare bygningsmaterialer. På Rehub kan alle laste opp sine ombrukbare materialer og på den måten bidra til å redusere avfall, løfte materialene i avfallshierarkiet og gi gamle materialer en ny digital identitet.

Rambøll Norge AS med kandidaten «Rehub»

– Dersom man ønsker å selge materialer kan man fritt søke gjennom hva som er tilgjengelig for reservasjon/salg på Rehub.no. Visjonen er å gjøre ombruk til det naturlige valget i byggeprosjekter. Rehub ble utviklet for å løse det som av byggebransjen er ansett som de største barrierene for ombruk.

– Rehub vil kunne koble på alle tjenester som er nødvendige i et prosjekt for å ivareta ombruk. Det første steget er ofte å kartlegge et eksisterende bygg som enten skal rehabiliteres eller rives. Resultatet av denne kartleggingen er en materialdatabase hvor de materialene som prosjektet ikke skal ombruke selv kan lastes opp på Rehub.no. Avhengig av hva materialet skal brukes til i sin nye funksjon kan det være behov for teknisk testing og re-dokumentering. Rehub vil formidle slike tjenester. Videre vil det være behov for å løse logistiske utfordringer knyttet til demontering, transport og eventuell mellomlagring. Rehub vil gi tilbud på dette. I tillegg vil Rehub tilby et kontraktsforslag i forbindelse med risikohåndtering mellom kjøper og selger før materialet kan installeres i det nye prosjektet. Kontrakten må imidlertid tilpasses det spesifikke behovet. Rehub vil også gi en beregning på antall tonn redusert CO2 ved å ombruke de spesifiserte materialene.

– Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

– Markedsplassen er utviklet på basis av en bærekraftsvisjon og dersom man får til ombruk av byggematerialer kan dette spare samfunnet for store mengder CO2-utslipp. Rehub er den første åpne markedsplassen som forener ulike deler av verdikjeden og tilgjengeliggjør materialer fra mange ulike aktører på ett sted noe som gjennom mange workshops med aktører fra hele bransjen (på tvers av verdikjeden) er løftet som et suksesskriterie.

–Markedsplassen utvikles videre etter innspill fra brukere og andre aktører slik at den skal tilfredsstille ulike aktørers behov i dag og i fremtiden. Rehub har også ønske om å bli en bransjestandard, og utviklerne har deltatt i fora for å sikre at ombruk gjøres på en systematisk og enhetlig måte slik at data kan utveksles mellom ulike aktører og platformer. Rehub har også ønske om at rådgivere i fremtiden skal designe for ombruk slik at fremtidige bygg kan legge informasjon inn i sine BIM-modeller som følger de ombrukbare materialene når bygget skal rives eller rehabiliteres.

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– Rehub er utviklet for å bidra til en mer bærekraftig byggenæring. Vi er overbeviste om ombruk er nødvendig for å redusere klimautslipp i byggebransjen, og Rehub sørger for at sirkulærøkonomi implementeres ved å legge til rette for å bruke alle ombrukbare bygningsmaterialer på nytt eller på en ny måte. Markedsplassen skal ikke bare tilby materialer som er lette å ombruke, men inkluderer også materialer som gir høye utslippsreduksjoner sammenliknet med å produsere nye materialer som stål og betong.

– Hovedargumentet bak Rehub er miljøhensyn med reduksjon av CO2-utslipp ved å redusere utslipp til luft og bidra til å stoppe klimaendringene (FNs bærekraftsmål nr.13). Rehub har ikke bare fokus på miljø, men på sikt vil også ombruk bli rimeligere enn å kjøpe nytt når markedet er litt mer etablert og modent. Det gjør også at det blir fokus på FNs bærekraftsmål nr.12: Ansvarlig forbruk og produksjon. I tillegg kan Rehub inspirere byggebransjen til innovasjon (FNs mål nr.9) ved at man benytter eksisterende materialer på en ny måte samt at man kan designe for ombruk i fremtiden og dermed få byggeprosjekter som både er økonomisk gunstigere og med en bedre miljøprofil. Når det gjelder samfunn vil ombruk resultere i mer bærekraftige byer og samfunn (FNs mål nr.11), og mindre produksjon av stål og betong vil gi bedre helse til folk som bor i nærheten av produksjonsbedriftene og overordnet til en større andel av befolkningen gjennom reduksjon av klimautslipp.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring