Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Publisert: 03.mai.2022 

Rehabilitering: Luftige tanker om bedre bygg

Skal vi rehabilitere norske næringsbygg med tanke på fremtidige miljø- og energikrav, må vi lufte ut en del gamle tanker, ifølge en fersk doktoravhandling ved NTNU.

– Hva mener vi med rehabilitering, egentlig? Jeg synes vi bør begynne der, sier Mehrdad Rabani – som før jul forsvarte sin doktoravhandling om hvordan norske kontorbygg kan rehabiliteres til nær-null energinivå (nZEB).

– Innen bygg er rehabilitering de tiltakene som tillater en oppgradering av bygningsenergi, klima og miljø en høyere standard enn hva som var tilfellet før. Mitt mål har vært å finne de beste rehabiliteringstiltakene for eksisterende kontorbygg i Norge. For å finne dem, må vi bruke flere enn ett kvalitetskriterium.

– Jeg bruker en optimaliseringsmetode som kan se på mange mulige tiltak på veien mot en grønnere byggenæring, med tanke på mer enn bare energiforbruk.

Må finne en balanse

I tillegg til energiforbruk, har Rabani også vurdert termisk inneklima, klimagassutslipp og livssykluskostnad for tiltakene.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Jeg mener det er umulig å finne den beste, ultimate løsningen, dersom vi kun ser på energibruk alene. Skal vi klare å optimalisere tiltak i forbindelse med rehabilitering av eksisterende næringsbygg, må vi vurdere alle mulige tiltak – mot et helt sett av kriterier.

– Tiltak kan være å endre kvalitet og størrelse på vinduene, samt bedre kvaliteten på yttervegger, tak og gulv. Hvis vi da måler kun på ett kriterium, vil det ikke være gitt at resultatet gir et riktig bilde av hvor effektivt tiltaket er i et større hele. Hvis termisk inneklima og energibruk er parametere, vil det beste sett av tiltak kanskje være mindre vindusareal og bedre kvalitet på bygningskropp.

– Tar vi med visuelt inneklima som et mål, blir det bedre med større vindusareal med bedre optiske egenskaper, fordi det slipper inn mer dagslys. Vi må altså finne en balanse mellom et sett parametre, for å finne de beste – eller optimale – tiltakene.

I sitt forskningsprosjekt så Rabani på to referansebygg. Det ene bygget er relativt nytt, reist etter byggteknisk forskrift TEK 10. Rabani vurderte i dette tilfellet relativt enkle og kostnadseffektive tiltak. Det andre bygget ble reist i 1980, etter det vi i dag kan kalle TEK 87. Her så han på flere, større og mer komplekse tiltak.

Rabani fant ut at norske kontorbygg kan bli svært energieffektive. Ved å gjennomføre de riktige rehabiliteringstiltakene, kan næringsbygg klare seg med mindre enn 50 prosent energi enn dagens lavenergibygg.

Åpner for vinduslufting

Så hvordan kommer vi oss dit? Rabani har flere forslag, og ett av dem er så kjettersk som å åpne vinduene. Vi bør vurdere en «All-air»-strategi som en lavenergiløsning ved rehabilitering av kontorbygg, sier Rabani.

– Denne strategien bruker ventilasjonssystemet for all tilførsel av varme og kjøling, samt avfukting, til bygget. Her oppe i det kalde nord virker denne løsningen litt søkt. Men med klimaendringene kommer varmere temperaturer. Og i andre områder – som Nord-Amerika, Asia og nedover i Europa – er dette en innarbeidet løsning allerede.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

Rabani trekker frem Miljøhuset GK som er et eksempel på nZEB- og plusshusnivå. I bygget benytter de hybridventilasjon - en kombinasjon av mekanisk og naturlig ventilasjon gjennom åpne vinduer.

– På våre breddegrader er det vanligere med et vannbårent varmeanlegg, mens vi bruker ventilasjon til kjøling. Rehabilitering av norske kontorbygg ved hjelp av «All-air-strategien» kan redusere CO2-utslippet fra bygg i betydelig grad.

Rabani er også en tilhenger av solavskjerming.

– Vi har vært for ensidig opptatt av isolering de siste tiårene. Isolering vil ikke kunne gi optimal energibruk som eneste tiltak. Kravene til energieffektivisering er for strenge til det. Så da må vi se på smarte løsninger, inkludert passive løsninger – og særlig når det gjelder nZEB. Der finnes det tiltak som kan redusere behovet både for varme og kjøling.

– Naturlig ventilasjon blir stadig viktigere, grunnet klimaforholdene som kontinuerlig endrer seg. Kanskje var det ikke så fornuftig i Norge før, men det kan ha mer for seg nå. Min metode tar ikke høyde for manuell styring. Det er automatisert. Metoden med automatisk solavskjerming brukte jeg både på sommer og vinter. Solskjerming er ikke bare for å redusere behovet for nedkjøling, men også for å redusere energiforbruket for oppvarming. Det er særlig aktuelt i perioder der det ikke er noen på kontoret.

Et voksende marked

Etter studieoppholdet i Trondheim, finner vi i disse dager Rabani i seksjon inneklima, dagslys og energi i Multiconsult. Der er de begeistret over denne tankegangen:

– Mehrdad har utført et veldig relevant og spennende forskningsprosjekt. Rehabilitering er et voksende marked, og dette forskningsprosjektet har gitt oss god innsikt og nye verktøy som vil komme både oss og kundene til gode. Han er en dyktig fagperson som har bidratt med videreutvikling av IDA-ICE, vårt viktigste simuleringsverktøy, sier Monica Havskjold, avdelingsleder Energi og teknikk i Multiconsult.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur