Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Gunn Iren Kleppe
Publisert: 13.11.2023 

Tar tungt tak i energieffektivisering

De ordentlige resultatene kommer fra langsiktig arbeid langs alle bærekraftsdimensjonene, og ikke at man hopper fra tue til tue alt etter hva som er «in» for tiden.

Isak Oksvold er direktør for miljø og bærekraft hos Møller Eiendom. Hit kom han i 2019 fra Aspelin Ramm, hvor han var direktør for miljø og samfunnsansvar. Før det var han politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe, etter å ha startet karrieren som fagsjef hos Bellona. Oksvold er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk ved NTNU og har en Master i Real Estate Management fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

I 2014 mottok Oksvold VVS-foreningens hederspris, og i 2015 Enovas hederspris for sitt engasjement for miljø og bærekraft innen bygg og eiendom. Oksvold er styremedlem i NemiTek.

Oksvolds ansettelse i Møller Eiendom ble sagt å tilbringe selskapet stor faglig tyngde, hvor han fikk ansvar for å styrke selskapets kompetanse innen miljøeffektivisering, bærekraftige løsninger og samfunnsansvar.

I årsskiftet 2021-22 reviderte selskapet sine målsetninger for miljø og bærekraft.

– På bakgrunn av det har vi igangsatt nye prosjekter som tar tungt tak i dette med energieffektivisering, hvor målet er å oppgradere en rekke bygninger til taksonomistandard, sier Oksvold, som opplyser at selskapet prøver å tilpasse seg EUs taksonomi.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Kan du gi eksempler på initiativer?

– Det ene er at vi jobber med bygningene våre, altså de eiendelene vi har i porteføljen og prøver å forbedre dem opp til bærekraftig nivå. Det andre er at vi jobber med de nye prosjektene vi har under utvikling nå, at de blir definert som bærekraftige fra start, svarer Oksvold.

– Og så har vi en del andre initiativer også som trekker i samme retning, fortsetter han.

– Når vi skal jobbe med miljø og bærekraft, ser vi at vi trenger enten at de etablerte aktørene justerer sin forretningsmodell, slik at de også kan levere på de tjenestene vi trenger i fremtiden, pluss at vi fasiliterer at nye aktører kommer inn.

Som en stor innkjøper forteller Oksvold at de prioriterer å teste ut nye produkter og løsninger. Er det spennende og relevant nok hender det at de investerer i dem, som for eksempel i Stjørdalsbaserte Sirken. Sirken leverer gjenbrukscontainere til byggeplass og byggevarehus, som utgjør en automatisert løsning for omsetning av brukte og overskuddsmaterialer.

Etterlyser bedre kommunikasjon med myndighetene

– Er det noe spesielt du brenner for?

– Jeg er egentlig opptatt av at man er faglig etterrettelig i arbeidet, svarer Oksvold.

– Det har vært en utfordring at alle legger så veldig mye ulike fortolkninger i dette bærekraftsbegrepet, påpeker han, men han forventer at myndighetene strammer inn hva begrepet skal handle om i praksis.

Oksvold er også opptatt av risikoen for grønnvasking.

– Vi prøver å være så etterrettelig og transparent som overhodet mulig. Det synes jeg er viktig, og det synes jeg flere kunne synes var viktig.

– Er det ikke nok rammeverk å forholde seg til?

– Det er så veldig mange måter å være bærekraftig på og det er vanskelig å navigere i jungelen av sertifiseringsordninger. Og det er en av grunnene til at vi har valgt å innrette oss mot EUs taksonomi som er offentlig vedtatt.

– Hva utgjør de største utfordringene fremover?

– At omstillingen skjer fort nok – og det gjør den jo ikke, slår Oksvold fast.

– Det jeg tror vi mangler, det er en ordentlig god kommunikasjon mellom næringsliv og myndigheter om hvordan man skal klare å omstille industrien i en mer bærekraftig retning.

Det er klart at bygg og eiendomsbransjen er nok ikke sett på som den store verstingen som må håndteres eller den store bidragsyteren i en omstilling, erkjenner han.

– Men situasjonen med Russland har egentlig vist konsekvensen av en kraftig klimapolitikk. Og det bør jo være tydelig for både forbrukere og norske myndigheter at man må gjøre noe både med måten man produserer energi på for å få nok fornybar energi, men at man også må gjøre noe med måten man forbruker energi på. Og der er jo næringseiendom en potensielt stor bidragsyter til en omstilling, resonnerer Oksvold.

– Så derfor synes jeg det er litt rart at man ikke er mer interessert fra myndighetene sin side.

Ønsker ikke inngripen i markedet

– Nybygg spiller veldig liten rolle, og det vil ta lang tid før de får stor effekt. Så det er jo de eksisterende bygningene som kan monne, presiserer Oksvold.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

En energirehabilitering kan i beste fall redusere energiforbruket i et næringsbygg med inntil 40 – 50 prosent, normalt sett 30 prosent, noe som kan utgjøre mange kilowattimer per år.

– Mye av dette kan gjøres på rent kommersielle betingelser og trenger ingen myndighetsinngripen. Og så er det veldig mange av disse prosjektene som nettopp kunne trenge drahjelp fra det offentlige for å få det realisert.

Men det man uansett er tjent med, det er en god, konstruktiv dialog mellom de offentlige aktørene som har en rolle innenfor dette og de bedriftene som sitter på nøkkelen for å utføre jobben. Det øker sannsynligheten for gode beslutninger.

Men bare for å klargjøre: vi ber ikke om at det offentlige skal gripe inn i markedet vårt, sånn i all hovedsak.

– Hvor ser du ubenyttet potensial?

– Vi som bransje har en lang vei å gå, mener Oksvold.

– Det finnes veldig mange lønnsomme prosjekter som for eksempel kan redusere energiforbruket i næringsbygg, men som ikke blir utløst og som ikke blir tatt tak i, påpeker han, enten fordi man er uoppmerksom på mulighetene, ikke undersøker alle mulighetene – eller ikke gidder.

– Da tenker jeg at da gjør man ikke helt jobben sin som en eier av et bygg.

Forankring i ledelsen avgjørende

– Vi reviderer hele tiden våre strategier og våre satsingsområder etter hvor vi tenker vi kan bidra best, og hvor vi også kan skape verdier.

Oksvold understreker viktigheten av kontinuerlig innsats, samtidig som man skaper verdier gjennom initiativene for å allokere ressurser og få snøballen til å rulle.

– Dere har startet et samarbeid med Møller Bil?

– Den jobben med energieffektivisering som vi gjør i Møller Bil-porteføljen, det er jo store investeringer. Det er 30 – 40 millioner kroner i investeringer over to år i energieffektivisering.

Og dette er kommersielle tiltak. Vi trenger ikke noen hjelp av noen offentlige instanser for å få gjort dette.

Det er klart at de sporene der kommer vi til å følge. Flere slike prosjekter kommer vi til å jobbe for å utvikle også i fremtiden. Men så er det spørsmål om, er det flere områder vi kan utvikle business på når det gjelder bærekraft.

– Hva ser du som suksesskriterier for et vellykket miljø- og bærekraftsarbeid?

– En forankring i selskapsledelsen er helt avgjørende for å få noe drive og noe retning bak miljø- og bærekraftsinitiativet i et selskap, slår Oksvold fast.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Hvis det er bærekraftsledere eller bærekraftsansvarlige rundt omkring som ikke føler at de har tillit hos sin ledelse, så bør de vurdere å bytte arbeidsgiver. For uten det så kommer du ingen vei.

Men det er klart at det har endret seg veldig mye de siste 10 – 15 årene, fortsetter han, med økt forståelse, respekt og kompetanse.

– Men jeg tror selv om det har vært en positiv utvikling og det er lettere å få gjennomført ting enn det var før, så er det fremdeles avhengig av å ha tillit og rammer i ledelsen.

Uhensiktsmessig å stadig endre fokus

– Det er litt sånn moteord og motebegreper som blir viktig i vår bransje, påpeker Oksvold.

– Det at man hele tiden skal endre fokus og det er nye ting som er «moderne», det er litt uhensiktsmessig. Jeg tenker at man heller bør jobbe langs alle disse dimensjonene enten det er energi, materialer eller transportløsninger, understreker han.

– Jeg tenker at de ordentlige resultatene, de kommer som følge av noe man har jobbet med lenge og ikke at man har hoppet fra tue til tue.

– Er du optimist eller pessimist når det gjelder det store bildet?

– Jeg vil si at jeg er optimistisk av natur. Jeg har et positivt syn på at det meste kommer til å løse seg. Men når det gjelder klimaendringer, så er jeg ikke like sikker på det, svarer miljøstrategen.

– Så der tror jeg nok at vi må regne med å bli eksponert for ganske alvorlige konsekvenser i fremtiden, fordi vi sannsynligvis ikke klarer å bremse den negative utviklingen fort nok.

– Hva med fremtiden når det gjelder å gjøre bransjen mer bærekraftig?

– Jeg tror jo vår industri vil være i stand til å være en stor bidragsyter i bærekraftig omstilling i årene som kommer.

Og så har det skjedd veldig mye positivt. Jeg tror og håper det kommer til å skje mer en stund fremover i bransjen, og at flere av de mulighetene som er der ute blir tatt tak i og realisert. For det er mange muligheter der.

Et av det viktigste samfunnsansvaret man kan ta, er at de virksomhetene som driver i vår bransje tar det på alvor og tilegner seg kompetanse og skaffer seg erfaringer og er med og påvirker leverandørene i samme positive retningen, for da får vi alle sammen høyere tempo og vi får gjort mer, og vi får også en høyere kredibilitet, oppfordrer Oksvold, i tillegg til de konkurransemessige fordelene.

– Det samlede omdømmet og kompetansen i vår næring er viktig i forhold til at man også klarer å få satt de spørsmålene som er viktig for vår bransje på dagsorden hos myndighetene, fortsetter han.

– Og det er jeg optimistisk for, men jeg skulle jo sett at ting gikk enda litt raskere.

En snuoperasjon

Oksvold har jobbet med miljø og bærekraft i hele sin karriere, med ulike innfallsvinkler. Da han i 2010 ble sjef for miljø og samfunnsansvar hos Aspelin Ramm, etter å ha jobbet i Bellona og deretter som politisk rådgiver, syntes han det var tøft at de turte å satse på noen uten bransjeerfaring.

– Men det er også noe som flere kunne gjort, da, å satse litt på nye hester, oppfordrer han.

– Det å gå fra en miljøorganisasjon/politikk og begynne å jobbe med samme tematikken i næringslivet, det var jo en snuoperasjon, erkjenner Oksvold.

I 2019 valgte han å gå til Møller Eiendom fordi det virket som de ønsket å satse på miljø og bærekraft, og at det var muligheter for å få til ting. Det virket også som en god arbeidsplass.

– Og det fikk jeg bekreftet.

Oksvold, som er oppvokst i Bærum, er bosatt i Oslo med samboer og hund. Hunden er en pointer han skal bruke til fuglejakt.

Og han er klin kokos, ler han.

– Jeg er veldig glad i jakt, å gå turer i fjellet og turer med et mål, forteller Oksvold.

Utover det mener han seg “yrkesskadet”, for han driver og bygger og pusser opp hele tiden.

– Man forbedrer jo med de produktene og de teknologiene som man har tro på selv og, så vi har jo gjort en del prosjekter, forteller Oksvold, blant annet med solceller og batterisystemer på hytta som han hevder fungerer veldig bra.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring