Foto: Alexander Brown
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
21.nov.2019

På vei mot byggesaks-BIM

Gjennom samarbeid med aktører i bygge- og eiendomsnæringen bidrar Direktoratet for byggkvalitet til at byggesaksprosessen digitaliseres. Digitalt nabovarsel og nye søknadsløsninger for byggesak er allerede på plass. Fremtiden bringer bedre digitale kartløsninger

Siden 2014 har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) arbeidet med å forenkle byggesaksprosessen. Direktoratet samarbeider med de relevante bransjene i bygge- og eiendomsnæringen, og IKT-leverandører for å skape gode løsninger.

– Dette har vi hatt fokus på siden da, sier Per-Arne Horne, Direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

– Vi har arbeidet for å lage et attraktivt marked for kommersielle aktører som kan konkurrere om å tilby gode søknadsløsninger til innbyggere og profesjonelle aktører, i tråd med regjeringens digitaliseringspolitikk. Vi har derfor etablert Fellestjenester BYGG, en tjenesteplattform på Altinn basert på statlige felleskomponenter som sjekker byggesøknader mot gjeldende regelverk og sikrer informasjonsflyt mellom alle partene i byggesaken. IKT-leverandører og interesseorganisasjoner har fått konsesjon for å utvikle tjenester som bruker Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG sikrer at kommunene mottar lik informasjon uavhengig av hvilken løsning de som søker bruker til å lage og sende søknaden.

Byggesaks-BIM

Fremover er målet at når man prosjekterer i BIM så skal man enkelt kunne trekke ut data fra BIM-modellen til en byggesaks-BIM som kommunen kan bruke når de behandler byggesøknaden. DiBK ønsker å digitalisere sammen med byggenæringen, og tester nå denne typen teknologi.

– Mye av digitaliseringen som må skje i byggebransjen ligger utenfor vårt ansvarsområde, påpeker Horne.

– Men vi ønsker å gi innspill der vi har mulighet, og gir støtte til innovasjonsprosjekter.

Digitalt nabovarsel gir effektivitet

Fram til i år har rekommandert post vært vanlig for å sende nabovarsel i byggesaker, noe som både er tidkrevende og dyrt. Dette er noe DiBK har tatt tak i.

– Vi har lagt til rette for utvikling av digital nabovarsling gjennom Altinn og tre leverandører tilbyr nå denne tjenesten, sier Horne.

– I en byggesak er det i gjennomsnitt 13 naboer som skal varsles. Digital nabovarsling gjennom Altinn er billigere, raskere og enklere enn å utforme varselet på papir og sende gjennom rekommandert post. Hittil har mer enn 120 000 nordmenn mottatt digitale nabovarsler. Våre analyser viser at gevinsten for digital nabovarsling de neste 15 årene er opp mot 3 milliarder kroner, noe som kommer både byggenæringen og privatpersoner til gode.

Digitale kart- og plandata gir relevant informasjon

Direktoratet for byggkvalitet har de siste årene hatt et prosjekt sammen med Statens Kartverk, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet der en har jobbet med utvikling av ulike selvbetjeningsløsninger for plan- og geodata. Hensikten har vært å tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger, heve datakvaliteten og støtte kommuner og sektormyndigheter for å forbedre kvaliteten på grunndata. Dette kan for eksempel dreie seg om kommunale plankart, fare- og hensynskart som inneholder informasjon om skred- og flomsoner, vann/avløp og ikke minst kulturminner. Dette er kart som er viktige i forbindelse med byggesøknadsprosessen, og slike løsninger vil være med på å forenkle prosessene både for utbyggere og kommunene avslutter Horne.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring