Foto: BNL
Publisert
29.mai.2020

Nye prognoser: Dyster bølgedal for byggsektoren

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. – Samlet sett venter vi en betydelig nedgang i aktiviteten i bygge og anleggsmarkedet på rundt 4 prosent i år. Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på 2 prosent. Det er forventet en nedgang for byggsektoren på 8 prosent, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

Byggenæringen har så langt som mulig bidratt til å holde hjulene i gang gjennom de første fasene av denne krisen. Fallet i byggenæringen vil føre til nedbemanninger i mange bedrifter i månedene som kommer.

– Selv om samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, vil etterdønningene av pandemien merkes i mange år, både her hjemme og globalt. Byggenæringen rammes på sikt når etterspørselen går ned, sier Sandnes.

Mange bedrifter har permittert ansatte og arbeidsledigheten er rekordhøy.

– Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg mindre enn mange andre næringer, men det er fare for at ledigheten innen bygg vil bli liggende ved høyere nivåer i prognoseperioden enn i de foregående årene. Usikkerheten i samfunnet stopper mange kjøp, sier Sandnes videre.

Det forventes ikke at arbeidsledigheten vil gå ned igjen like raskt som den økte, det kan føre til en varig lavere aktivitet i byggenæringen. – Dette vil legge en demper på markedet i år og neste år. Prognosene viser at det store forskjeller hvor hardt krisen rammer i de ulike markedene. For bygg snakker vi da om et fall på 8 prosent, og ser vi på nye boligbygg er tallet 17, 5 prosent nedgang, leilighetsbygningen med et fall på over 40 % sier Sandnes.

BNL forventer derfor at det kommer tiltak for å holde hjulene i gang i byggenæringen gjennom høsten og inn i 2021 i tiltakspakken som er varslet 29. mai. Kommunene må få dekket sine ekstrautgifter slik at nødvendig vedlikehold og investeringer ikke utsettes, i tillegg bevilges 10 mrd. til å stimulere oppdrag og holde hjulene i gang og Husbanken må sikres tilstrekkelig utlånskapital, sier Sandnes.

Prognosene peker videre på at anleggssektoren vil være bedre stilt, men her ligger det også en usikkerhet.

– Den svake kronekursen vil føre til at importerte byggevarer blir dyrere, og effekten kan bli sterk nok til at materialkostnadene samlet sett kan øke merkbart framover. Samtidig venter vi at arbeidskraftkostnadene beveger seg i motsatt retning på grunn av økt arbeidsledighet og svakere lønnsvekst, sier Sandnes.

Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet. – Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå. Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken, avslutter Sandnes.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring