Foto: Sweco
Publisert
05.jun.2020

Målet er at du ikke skal høre naboen

Byggingen av leilighetskomplekset Fantoft stasjon er godt i gang, og fra vinduet på Swecos kontor på Fantoft kan akustiker Edvard Falch følge utviklingen fra dag til dag.

– Jeg tror aldri jeg har fulgt et prosjekt så tett, bokstavelig talt. Her har jeg hatt orkesterplass, sier Falch.

Fra kontorvinduet på Fantoft har seniorrådgiveren god oversikt over hva som skjer på byggeplassen utenfor. Han hadde nok fulgt byggeprosjektet med interesse uansett, men det er ekstra spennende når man selv er involvert.

– Vi kom inn lenge før det første spadetaket ble tatt. Det er mange hensyn som må tas før man går i gang med et byggeprosjekt. I kommunens arealplan finnes det bestemmelser for hva som kan bygges og hvordan planløsninger skal være. Noen av disse bestemmelsene går på støy, og derfor må støynivået rundt det planlagte bygget dokumenteres og godkjennes før arbeidet kan starte.

Kravene legger føringer på hva og hvordan man kan bygge, og for totalentreprenør Lars Jønsson er det viktig å ha beregningene på plass fra start.

– Vi ønsker å gjøre så mye som mulig i tidligfasen av våre prosjekter, da dette skaper kontroll og struktur senere i prosjektet. Myndighetskrav og egne krav må tidlig løses slik at vi har full kontroll på at det vi selger kan bygges på en god og estetisk pen måte, sier prosjektleder Thormod Jønsson.

Kartlegger både skjulte og synlige støykilder

Når man skal avdekke støynivå må man ta hensyn til trafikk og industri, vurdere støy fra fritidsaktiviteter og kartlegge tekniske installasjoner som vifter og varmepumper. I dette tilfellet måtte også Bybanestøy inkluderes.

– Det første vi gjør er å kartlegge alle støykilder og knytte erfaringsverdier til disse. Iblant er det også nødvendig å gjennomføre støymålinger. Verdiene vi får fra databaser og målinger laster vi inn i en beregningsmodell. I modellen ser vi ganske nøyaktig hvordan den planlagte bebyggelsen vil påvirkes av den ytre støyen. Man kan også endre utforming på bygget og se hvordan dette påvirker støynivåene, forteller Falch.

Informasjonen fra modellen samles i en støyfaglig rapport som sendes til kommunen for godkjennelse.

Fra modell til faktiske løsninger

Når rammetillatelsen fra kommunen er godkjent, starter arbeidet med de detaljerte tekniske løsningene.

– Vi bor tettere på hverandre enn hva vi gjorde før, men det betyr ikke at du har lyst til å høre alt naboen din driver med. Når du flytter inn i en ny leilighet, bør støy være et ikke-tema, sier Falch.

For å sikre at du ikke hører naboen din valse over gulvet, trekke i snoren eller prate med samboeren, må de tekniske løsningene overholde kravene som befinner seg i teknisk forskrift.

– De tekniske løsningene skal sikre at lydisolasjonen er god nok, både ute og inne. Minstekravet er at lydforholdene er tilfredsstillende for et stort antall berørte personer. Du skal kunne sitte relativt uforstyrret på balkongen, og nattesøvnen skal ikke forstyrres av bil og bane, selv om de befinner seg like utenfor.

Tiltakene som skal sikre gode støyforhold omhandler alt fra inngangsdører, fellesvegger, dekker og himlinger til yttervegger, vinduer, tekniske installasjoner og støyskjerming av balkonger.

– Vi bruker støyverdiene vi har samlet inn og ser disse opp mot den planlagte planløsningen. Videre foreslår vi tiltak og løsninger som sikrer at kravene i teknisk forskrift overholdes. Disse samler vi i en lydtekniskrapport som leveres til prosjekteringsorganisasjonen.

Rapporten diskuteres med byggherre, oppdragsgiver og prosjekterende, for å sikre at man kommer frem til de beste løsningene.

– I denne type prosjekter er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de involverte partene, slik at arkitektenes løsninger samsvarer med de tekniske kravene – uten at det går på bekostning av ønskene fra byggherren.

Gode lydforhold er viktige for trivsel

Prosjektleder for utbyggingen understreker at gode støyvurderinger er viktig, spesielt når det kommer til boligprosjekter.

– Vi ønsker å tilby boliger som er gode å bo og leve i, og da er støy en vesentlig faktor. Med gode støyvurderinger til grunn kan man lage planløsninger, og byggtekniske detaljer som sikrer at beboerne ikke plages av støy fra omgivelsene rundt, sier Jønsson.

Falch understreker at et godt samarbeid er helt avgjørende for et godt sluttresultat.

– Samarbeider man godt fra start, blir byggene både fine og gode å bo i, avslutter Falch.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring