Foto: LINK Arkitektur
Lars Holm
Publisert: 13.10.2022 

LINK Kompass: Digitalt verktøy for grønne byggeprosjekt

Krav om bærekraft i byggeprosjekt vil i fremtiden stilles i lover og regler, og vil bli avgjørende for finansiering. LINK Kompass vil guide identifiseringen av bærekrafttiltak som gir mest effekt per investert krone, og finne det optimale potensialet mellom sosial bærekraft, miljøambisjoner og økonomisk lønnsomhet.

60 LINK'ere fra Norge, Sverige og Danmark samlet seg 7. og 8. juni 2022 til en todagers bærekraftsamling, som utgjorde startskuddet for en kompetanseheving i hele selskapet. Alle ansatte skal på skolebenken for å få solid innsikt i det nye verktøyet. Samtidig er flere oppdragsgivere i sving med å teste kompasset – med positive resultater.

– LINK ser nå frem til å utnytte momentet etter denne samlingen, sier Grethe Haugland, Administrerende direktør i LINK Arkitektur.

– LINK Arkitektur har 500 medarbeidere i Skandinavia, vi skal ligge på et høyt nivå av konsulenter som skal kunne gjennomføre dette. Vi har dyktige rådgivere i LINK som har jobbet analogt med bærekraftperspektiv fra 2017 frem til i dag, nå har vi digitalisert det og gjort det sømløst. Med det nyutviklede digitale verktøyet får alle en effektiv og felles etterprøvbar metodikk for hvordan vi svarer opp til de ulike bærekraftmålene. På et par timer kan man lage en analyse av bærekraftprofilen i et prosjekt, mens det selvfølgelig vil ta litt mer tid å produsere de tilhørende rapportene.

Incitament for bærekraftig tenkning

EU har utviklet en del krav til hvordan en klassifiserer bærekraftige bygg, omtalt som taksonomi. Taksonomien angir seks kriteriesett for hvorvidt prosjekt er bærekraftig eller ikke. Et av disse vurderes å være best egnet for bruk i bygg, og inneholder en liste med direkte krav og en liste med områder som ikke må skades – DNSH (Do no signifiqant harm). Når kravene er tilfredsstilt gir dette bankene garanti for at prosjekter er bærekraftige, dermed åpnes det for finansiering av prosjekter til en overkommelig pris. Nye lovkrav stiller også krav til klimagassregnskap i byggeprosjekter, samt krav om å kartlegge hva som kan ombrukes og gjenvinnes i bygget. Bransjen er selv pådriver og stilles nå og i fremtiden overfor lovmessige krav.

– Link Kompass er en prosess hvor vi samler og kartlegger ambisjoner og tiltak for måloppnåelse, forteller Karoline Brekke Lauvrak, Prosjektleder for LINK Kompass i LINK Arkitektur.

– Etter dette kjører en fagressurs en gjennomgang med kvalitetssikring og vurderer om og hvordan tiltakene i prosjektet svarer opp til taksonomien og/eller målene prosjektet har satt seg. Dette gir et kraftig incitament til eiendomsutviklerne: de får billigere finansiering hvis prosjektet defineres som grønt. I fremtiden kan dette også være kriterium for å i det hele tatt få finansiering. I fremtiden må nybygg og rehabiliteringsprosjekt ha sertifisering, ellers mister de sin verdi, så nå ligger det penger i å gjøre ting fornuftig. Som arkitektkontor er vi tidlig inn i prosjekter og kan dermed påvirke forutsetningene for bærekraft der det gir størst effekt. I forhold til taksonomi har sertifiseringsordningene som for eksempel BREEAM definert en del minimumskrav som man må svare opp på. Analyser og vurderinger må gjøres tidlig i prosessen, hvis ikke har man mistet muligheten til å få grønn finansiering.

Effektiv prosess

LINK Arkitektur har i to år jobbet med å utvikle det innovative digitale verktøyet for arbeidsmetodikken LINK Kompass som kan brukes i workshops med eiendomsutvikler, rådgivere og andre aktuelle aktører. Verktøyet er et hjelpemiddel for at man gjennom et nært samarbeid skaper forståelse for bærekraftig forretning, ambisjoner og potensiale i byggeprosjekter.

– Ved å bruke LINK Kompass får man allerede i tidlig fase oversikt over relevante føringer, krav og ønsker fra prosjektets interessenter, sier Lauvrak.

– Dette gjør at vi kan skille ut det som er mindre viktig og relevant tidlig i prosjektprosessen og på denne måten unngår vi å ta det med oss langt inn i designprosessen, som redusere risikoen for at prosjektet bruker ressurser på noe som ikke gir nogen verdiskapning i prosjektet. Å legge på mest mulig bærekrafttiltak er ikke alltid rasjonelt. Det dreier seg om å finne veien og lage en profil for hva en ønsker å oppnå.

Holistisk perspektiv

– Eiendomsbransjen stilles fra nå overfor krav til å definere hva bærekraftig aktivitet er, derfor er det viktig at vi kommer med så tidlig som mulig i prosessen, og dermed få frem hva som gir mest bærekraftig effekt i prosjektet. Målet er å ikke kun fokusere på en del, men se helheten av bærekraftsvirkemidlene innenfor sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftdimensjoner. Arbeidsmetoden adresserer alltid klimavennlig arkitektur, sirkulær arkitektur, biologisk mangfold samt helsefremmende, levende og trygge miljøer og utfordrer prosjektet til å sette høyest mulig ambisjonsnivå, avslutter Haugland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring