Illustrasjon: LINK Arkitektur
Publisert: 15.jun.2022 

LINK blir arkitekten bak omfattende boligutvikling i Kristiansand

LINK vant konkurransen om utvikling av et boligområde på 70.000 kvm med over 600 leiligheter langs Drangsvann i Kristiansand. Med flott beliggenhet og utsikt mot både vannet, fjorden og Kristiansand sentrum, har området et ypperlig utgangspunkt for å bli et attraktivt boligområde.

Visjonen for Drangsvann er å skape en levende bydel hvor man kan bo og leve i alle faser av livet. Forutsetninger for god fysisk og psykisk helse knyttes i første rekke til sosial bærekraft, nærhet til natur og et fysisk miljø som tilrettelegger for aktivitet og møter mellom mennesker på tvers av alder, interesser og funksjonsnivå. Gode arkitektoniske løsninger skal tilrettelegge for aktivitet og fellesskap – det gode naboskapet.

Illustrasjon: LINK Arkitektur

LINK har lagt dette til grunn for løsningsforslaget som har et tydelig hierarki av uterom og et rikt tilbud av fritidsaktiviteter for beboerne. Området grenser til areal avsatt til fremtidig bydelssenter for Kristiansand øst, og vil skape en overgang mellom småhusbebyggelsen rundt og en tettere, urban struktur. Bebyggelsen organiseres i Drangstunene; Idrettstunet, Gårdstunet, Klyngetunet og Skogstunene som igjen består av Hagetun, Soltun og Fellestun. Alle med hver sitt karakteristiske særpreg av bygningstypologier, plassert med hensyn til terreng, sol, lys og utsyn. Hvert tun er organisert rundt et sosialt uterom med møteplasser og fellesfunksjoner som bygger naboskap og tilhørighet. Store grøntområder mellom og rundt tunene vil bevares.

Fellesskap og naboskap er selve kjernen i løsningsforslaget og styrkes av aktiviteter og funksjoner som deles. Noen tun har felleshus, andre felles takterrasser og fellesareal i 1.etg. Det vil være viktig å legge til rette for ulike interesser, aldersgrupper og aktivitetsnivå. Løsningsforslaget foreslår blant annet felles forsamlingslokaler, veksthus, flytende badstu, treningsgrupper og fellesverksted.

Tomten er preget av store terrengforskjeller. Det ble viktig å begrense andelen terrenginngrep ved å konsentrere bebyggelsen. Dette ga samtidig mulighet for å la naturen bli en del av konseptet. Leilighetsbyggene samlet i tun skaper en urban ramme mot gaten, men åpner seg mot naturen i ytterkant. Beboerne vil ha glede av nærheten til turterreng, badevann og idrettsanlegget.

  • LINK Arkitekturs forslag viser en sikkerhet i forhold til spennende arkitektonisk utforming som kan gi området en god identitet. De ulike tunene vil kunne gis en særskilt identitet og styrke opplevelsen av Drangsvannområdet. Klimastrategien er overbevisende og potensialet for god klimaprofil vurderes som svært høyt, lyder et utdrag fra juryens vurdering.

Oppdragsgiver ønsker å gå i gang med reguleringsarbeidet i sommer.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring