Foto: Mad Arkitekter/ Kyrre Sundal
Publisert
21.okt.2021

Kristian Augustgt 13: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– Bygninger og anlegg krever en stor del av jordens ressurser med tanke på materialer, energi og avfall. Kristian Augusts gate 13 (KA13) er et unntak! Prosjektet er i stor grad skapt av elementer som ellers ville ha blitt kastet.

Entra ASA med kandidaten «Kristian Augustgt 13»

– I Kristian Augusts gate 13 finner du Norges mest ambisiøse ombruksbygg. Reduksjon i klimagassutslipp fra materialbruk og energi er på 45 prosent sammenlignet med et standard referansebygg.

– 80 prosent av materialene i KA13 er ombruk. Vinduer, toaletter og himlingsplater er hentet fra rivningsklare bygg rundt om i byen. Hulldekker fra regjeringskvartalet har blitt til etasjeskillere i KA13. Ett eksempel er etablering av nytt gulv på takterrasse. I dag er praksisen å kjøpe granittheller fra Asia, som blir fraktet til Norge. I dette prosjektet ble det i stedet brukt fasadestein fra nærliggende bygg til nytt gulv. Det har til tider vært en utfordring å finne alle puslebitene, men miljøeffekten er stor. Måten KA13 er bygget på, har gjennom materialbruken spart miljøet for hele 70 prosent i CO2-ustlipp på grunn av 80 prosent ombruk. Men en annen effekt er den samfunnsøkonomiske.

 – Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

– Vi ønsket å bidra til en bærekraftig byggenæring. KA13 er således en pilot for storskala ombruk og prosessen har verken vært enkelt eller billig å gjennomføre. Målet med KA13 har vært å vise at gjenbruk er mulig, og kan lønne seg. Det har vært mange utfordringer i prosessen, men sammen med Scenario interiørarkitekter MNIL, Mad arkitekter og leietageren Spaces, har vi insistert på å gjennomføre prosjektet med så stor grad av ombruk som mulig, nettopp for å vise vei for resten av bransjen. Prosjektet har stor innovasjonsverdi og er en viktig brikke for kunnskapsdeling i bransjen. Prosjektet setter nytt fokus på hva som kan og bør ombrukes i fremtidens byggeprosjekter. Nye bygg og byer må planlegges med omtanke for livsløp, kvalitet, fleksibilitet og ombruk.

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– Bygget har endret tankegangen rundt hva som kan gjenbrukes selv med krevende forutsetninger. Det beskjedne kontorbygget fra 1950-tallet er bevart istedenfor revet. I tillegg er det oppført et tilbygg bestående hovedsakelig av ombrukte byggematerialer. Prosjektet er støttet av Futurebuilt. For å lykkes med prosjektet måtte vi blant annet lete byen rundt etter materialer fra rivningsklare bygg, og hentet blant annet 21 hulldekker fra Regjeringskvartalet til ombruksprosjektet vårt KA13. Det er utarbeidet en omfattende erfaringsrapport som er utarbeidet av ombruksteamet i prosjektet. Alle prosjekterende, utførende, leverandører og leietaker har vært viktige bidragsytere med fakta og deling av erfaringer i rapporten.

– I arbeidet med KA13 er det utviklet flere prinsipper for sirkulær økonomi som vi kan forvente å ha betydelig samfunnsøkonomisk verdi. Alle materialer vi har brukt på nytt har blitt demontert, lagret, fraktet og tilpasset. Dette kan bidra til nye lokale arbeidsplasser på sikt.

– Dette er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i større skala. Avfallsmengden er med dette prosjektet drastisk redusert, både gjennom ombruk av den eksisterende bygningen og gjennom bruk av materialer fra rivingsprosjekter. Dessuten er bevaring og videreutvikling av eksisterende bygg og byrom verdifullt for byenes identitet og historie. Prosjektet har stor innovasjonsverdi og er en viktig brikke for kunnskapsdeling i bransjen. Prosjektet setter nytt fokus på hva som kan og bør ombrukes i fremtidens byggeprosjekter. Nye bygg og byer må planlegges med omtanke for livsløp, kvalitet, fleksibilitet og ombruk.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring