Foto: Erik Burås / Studio B13
Tekst
Jørn Wad
Publisert
20.aug.2019

Ikke mulig å gjøre noe alene

– Jeg er veldig bevisst på en ting: jeg skal ikke gjøre noe alene. Det var noe jeg tok opp på det første allmøtet mitt, og det er jeg veldig bevisst på. Heldigvis er jeg i en organisasjon som har massevis med kompetanse, og med mennesker som vet å samarbeide. Nå skal vi gjøre mer av det.

Den nye konsernsjefen i Multiconsult, Grethe Bergly, har bred ledelseserfaring, og et engasjement som strekker seg langt ut over det selskapet hun nå er blitt satt til å lede. Hun er opptatt av bransjens ve og vel, og hun er engasjert i bærekraft. Men jammen finner hun ikke tid til friluftsliv og familie også. Som kjent har Multiconsult hatt utfordringer med lønnsomhetsutviklingen de siste to årene, og til tross for at hennes forgjenger både hadde tatt selskapet til børs og bidratt til en stor økning i omsetningen, endte det til slutt med at han gikk på dagen.

Nå skal «nye koster» sørge for en bedre inntjening, og Grethe Bergly er tydelig på at hun er klar over hvilken oppgave hun står overfor sammen med resten av de ansatte i Multiconsult. Hun er imidlertid tydelig på at ingen toppsjef kan klare dette alene, og hun understreker dette gjennom intervjuet med Fremtidens Byggenæring. Langt ut over de vanlige frasene som gjerne faller fra ledelsens munn om «viktigheten av bedriftens medarbeidere», lar hun det skinne gjennom at hun virkelig har en sterk tro på kompetansen i selskapet hun nå er satt til å lede. Hun vet at hun kommer til å bli målt på inntjening - og lar resten av organisasjonen vite at det er et mål hun også vil bruke på dem.

Fornøyd

– Er dette en drøm som går i oppfyllelse, eller dreier dette seg mer om å ta ansvar i en utfordrende situasjon?

– Jeg kan ikke si at jeg har hatt noen drøm om å bli toppsjef. Det trenger man vel egentlig heller ikke ha for å bli en god sjef, spør hun retorisk. Men hun bedyrer at hun har vært fornøyd på det nivået hun har arbeidet til nå, og siden hun har vært alenemor i mange år, har hun også innstilt seg på at det kunne være vanskelig å fokusere alt for mye på karriere.

– Har vært – du er ikke det lenger?

Foto: Erik Burås / Studio B13

– Haha, joda, jeg er jo det altså. Men når barna er blitt 19 og 23 føles det liksom ikke helt sånn lenger, smiler 57-åringen og understreker at hun lever et innholdsrikt liv også utenfor stillingen som toppsjef i Multiconsult.

– I tillegg til et hyggelig familieliv har jeg også en del andre engasjementer. Jeg er også opptatt av å sette av tid til friluftsliv, for det er jeg veldig glad i. Spesielt om vinteren, for det betyr at jeg kan ta på meg skiene, og det er en avgjort favoritt. Dessuten har jeg hund, og det betyr at jeg uansett kommer meg ut hver dag.

Aktiv

– Du nevnte at du også har tatt deg tid til å engasjere deg i foreningsarbeid, hva dreier det seg om?

– For det første er jeg styremedlem i RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening. Og så er jeg styreleder i Kima2050, et Senter for Forskningsdrevet innovasjon.

– Dette var et ganske så bredt engasjement?

– Ja, det kan man kanskje si, men for meg henger dette også sammen på mange vis. Multiconsult er jo et selskap med meget bred kompetanse, og med spisskompetanse på utrolig mange områder. Det er fascinerende for meg som har arbeidet her såpass lenge å stadig oppdage nye felt vi har ledende spisskompetanse på. Det gjør en leder stolt av sine medarbeidere, skal jeg si deg. Når det gjelder mitt engasjement i forhold til Klima2050 har dette også betydning for å sikre at Multiconsult er engasjert i betydningsfulle utviklingsprosjekter som utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå. Dette skjer gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeide mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Et svært spennende og viktig arbeide, synes hun.

– Miljøet er både moteriktig og viktig, kan man kanskje si-er det derfor du har engasjert deg på det feltet også?

– Nei, det er absolutt ikke riktig. Det er vel ganske så tydelig at vi er nødt til å ta miljøet vårt på alvor, det er både jeg personlig og Multiconsult som selskap opptatt av. Jeg opplever at Klima 2050 gjør akkurat det på en spennende og veldig matnyttig måte. Klima 2050 skal utvikle kompetanse når det gjelder å redusere samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Dette skjer på høyt internasjonalt nivå, og tar for seg en rekke forskjellige felt, blant annet ekstremvær og gradvise klimaendringer. Tanken er at aktiviteten skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Arbeidet i denne gruppen er veldig spennende, og også nødvendig, mener hun.

Krevende

– Du overtar som toppsjef etter noen krevende år for Multiconsult. Hva er det som gjør at du kommer til å greie å snu utviklingen?

– Det er først og fremst på lønnsomhet vi har blitt utfordret på de to siste årene. Jeg ønsker ikke å svartmale situasjonen, da vi har et fantastisk fundament og leverer på svært mange områder. Jeg er ikke opptatt av å uttale meg om tiden som ligger bak oss, men er mer opptatt av å se fremover. Det er imidlertid klart at når man sitter som leder, så har man det avgjørende ansvaret. Dersom selskapet – som jo er på børs – ikke oppnår de forventede resultatene for aksjeeierne, så vil det komme endringer i ledelsen. Det er slik så store selskap fungerer – og må fungere. Jeg er opptatt at alle må ta et felles ansvar og dra i samme retning, og det er også her jeg mener løsningen til å gjenskape en lønnsomhet både vi og markedet er fornøyd med. På den måten er vi så klart heldige her i Multiconsult, som har store og kompetente ressurser internt. Vi har bred kompetanse på en rekke felt, og som sagt en spisskompetanse som jeg aldri slutter å bli gledelig imponert over. Oppgaven går da i stort ut på å få alt dette til å fungere sammen. Vi må dra lasset sammen, ganske enkelt.

Tillit og tøff prioritering

– Men du virker ikke veldig betenkt i forhold til den oppgaven de fleste er enige om at dette vil komme til å bli?

– Jeg har tillit til dem jeg har rundt meg, og dermed også til resten av organisasjonen. Jeg er klar over at det vil kreves endringer og disse er jeg rede til å gjennomføre. Skulle jeg beskrive hva som er viktig akkurat nå, så er det at vi må prioritere tøft ift hva vi satser på og bygge videre på de styrkene vi har som organisasjon.. Vi utvikler oss hele tiden, og vi bidrar til å utvikle teknologi og kunnskap til det beste for våre kunder. Gjennom den produksjonen vi har, bidrar vi også til å utvikle samfunnet, og det skal fortsette med. Vi har en sterk kultur for samhandling og samarbeid i organisasjonen og med være kunder og samarbeidspartnere, ved å styrke oss på dette skal vi skape verdier som også gir seg utslag på bunnlinjen.

– Kommer dette til å ta tid tror du?

– Som sagt har jeg fokus på at vi skal levere. Vi skal levere solide og gode produkter til våre kunder, og vi skal levere gode resultater til eierne våre. Om vi svikter på noen av disse frontene, så undergraver vi vår egen eksistens. Og jeg er ikke i denne jobben for å gi opp.

Sterkt fundament

– Fremtiden ser dermed lys ut, er det det du mener?

– Vi har svært gode ordrereserver for tiden, og det er så avgjort et positivt tegn. Samtidig har vi gjort store omlegginger innenfor IKT-systemene våre som vi nå skal høste av, det er mulig det vil ta noe tid før vi får full effekt av disse investeringene, men vi har kommet et godt stykke på vei i implementeringen. Jeg vil også si at vi er kommet ganske langt i prosessen med å integrere Hjellnes Consult og Johs Holt. Dette var jo et stort oppkjøp for oss, og arbeidet med å integrere dette miljøet har vært en omfattende prosess som berørte en stor del av vår organisasjon. Heldigvis er også dette et forhold som begynner på komme skikkelig i orden, så jeg har godt håp om at vi vil se hvor riktig dette oppkjøpet var gjennom økt inntjening og en enda bedre markedsposisjon enn vi har hatt til nå. Markedet er jo der, så det er opp til oss selv å greie å gjøre oss såpass gjeldende at vi ikke bare blir foretrukket hver gang av eksisterende kunder, men også er i stand til å tiltrekke oss nye. Da blir det nettopp viktig å synliggjøre kompetansen og de store ressursene vi har tilgang til hos oss, og som våre eksisterende og kommende kunder kan nyte godt av.

– Dermed blir også relasjonsbygging viktig i det videre arbeidet?

– Det er det ingen tvil om. Vi er jo inne i en prosess der det skjer store endringer i forhold til hvem som er kundene våre: Mens det tidligere har vært byggherrene direkte, er det nå i stadig større grad entreprenørene som er våre kunder. Dette byr på mange nye muligheter, men det er ikke til å stikke under en stol at det også vil kunne by på en del utfordringer. Likevel er jeg trygg på at vi skal gjøre oss gjeldene i enda større grad også i dette markedet, slår hun fast. Hun har også både ydmykhet og pågangsmot i forhold til det faktum at prosjektene har blitt svært mye større i de seinere årene, og hun er ganske sikker på at det er en trend som vil komme til å holde seg:

– Vi må være flinke på å ha tydelige og solide kontrakter, slik at alle er inneforstått med hva som skal leveres, og til hvilke tidspunkter, er hennes entydige holdning til dette.

Digitalt

– Det er mye snakk om den kommende digitaliseringen, og de første bølgene er vel allerede over oss. Hvordan ser du på det?

– Jeg opplever at vi står svært godt rustet til å møte kravet om større digitalisering. De endringene digitalisering vil medføre kommer til å bli enorme, kanskje langt større enn det noen er i stand til å se for seg i dag. Men opplever at vi har medarbeidere som forstår at bransjen er i endring og at endringsviljen er stor - og igjen er jeg nødt til å peke på kompetansen vår: Vi har solide miljøer hos oss som vil kunne bidra betydelig i de prosessene som kommer til å bli nødvendige fremover.

Foto: Erik Burås / Studio B13

– Har du kommet med noen gode programerklæringer i så måte da?

– Jeg er veldig varsom med programerklæringer, så jeg kommer ikke til å komme med noen i denne sammenhengen heller. Det eneste jeg virkelig er bevisst på, er at min oppgave er å sette retning og mobilisere alle rundt meg og være tydelig på forventningene jeg har til mine ledere og organisasjonen.

Når det er sagt, skal vi holde oss til kjernevirksomheten vår, og utvikle denne til å bli enda bedre både inntjeningsområder og ikke minst levere i prosjektene våre på en måte som er gjenkjennbare og hvor vi skal yte gode tjenester til kundene våre.

Kundene

–Hva er strategien fremover i forholde til kundene?

– Nøyaktig det jeg har vært inne på ovenfor, nemlig å øke bevisstheten internt om at det er leveransene til kundene som er og skal være drivende for oss, ikke interne prosesser.: Det er de ferdige leveransene til kundene som skal være det vi måles på, og det som måtte foregå internt både i forkant og under selve produksjonen på dette feltet, er kun en følge av vår klare strategi: Å levere kundene det de har bestilt – og aller helst bidra til å øke kvaliteten på de prosjektene som vi er en del av fra dag en. Det er om å gjøre for meg å minne om at vår virksomhet jo i stor grad handle om akkurat dette: At kundene våre får tilgang til store og teknisk avanserte miljøer hos oss som i samarbeid og samhandling med våre kunder skal bidra til at prosjektene vi er en del av, vil ha en høyere kvalitet og merverdi enn de ellers ville hatt. Vi vet at vi kan levere på akkurat dette, men utfordringene er kanskje heller å synliggjøre verdiskapningen vi bidrar til overfor stadig større kundegrupper. Uansett er det en oppgave som jeg mener vi må sette inn en del ressurser på, slik at det blir tydeligere for enda flere hva de faktisk kan tjene på å trekke oss til seg på de forskjelligste prosjekter.

Større og større

– Prosjektene blir stadig større, var du inne på. Betyr det at også konsulentmiljøene er nødt til å vokse for å henge med i svingene?

– Det betyr i alle fall at det er vi som er store som kommer til å få større gjennomslag i markedet i fremtiden, det er jeg ganske så overbevist om. Vi er til stede i hele Norge, og i alle forretningsområder innenfor våre naturlige nedslagsfelt, Ikke bare det, gjennom oppkjøpet av Link arkitektur har vi også knyttet til oss det største arkitektmiljøet i Norge. Fortsatt har jeg en mistanke om at ikke alle er bevisste på det, så jeg synes det er greit å minne om det. Akkurat dette bør bety at vi både kan komme inn på tidligere tidspunkter i prosesser, og være en sparringspartner for både byggherrer og entreprenører på en måte som gjør at de får ytterligere nytte av vår kompetanse, sier hun. Hun blir engasjert når hun får lov til å snakke om medarbeiderne i organisasjonen sin, men noe mer reservert når hun blir utfordret på å snakke om seg selv. Dette gjenspeiler da også hvordan hun er som menneske og sjef, sier dem som kjenner henne: Hun er tydelig og klar som leder, og med en usvikelig tro på og lojalitet til dem som står henne nær.

– Og du sover fortsatt godt om natten?

– Absolutt, smiler hun. Men iler til meg å understreke at også dette nok henger sammen med nettopp den styrke og tyngde hun opplever at Multiconsult har. Det er neppe helt enkelt å skulle overta de utfordringene som selskapet har hatt den senere tiden, men gjennom en klokkertro på at man skal kunne bygge stein på stein gjennom og med sine medarbeidere, og selv være den som trekker opp de lange linjene i selskapet, mener hun å kunne legge grunnlaget for en langt mer positiv fremtid for Multiconsult. Det er mange som ønsker henne lykke til med akkurat dette: Både av kunder og medarbeidere. For nettopp fordi ressursene er så store, betyr dette en bedrift med mange ansatte som hver og en har mye tid og innsats investert i selskapet. Det vil de gjerne fortsette å gjøre.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring