Resirqel legger ut varer på Rehub! Resirqels dokumenterte balkongdører og vinduer er nå tilgjengelige på ombruksportalen Rehub, en ‘one stop shop’ for ombruk. Fra venstre: Martin Eid (Resirqel), Lasse Kilvær (Resirqel), Johanne Thurmann-Moe (Rehub) og Linn Helland (Rehub) Foto: Rehub
Emner
Publisert
02.sep.2021

Fjerner byggebransjens barrierer for ombruk

Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen. Aktørene har nå inngått en avtale hvor Resirqel gjør materialer tilgjengelig i den digitale løsningen Rehub. – Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel.

Selskapet Resirqel vil tilby Rehubs kunder lagertjenester for ombruksvarer, så snart dette er tilgjengelig gjennom ombrukslageret Sirkulær Ressurssentral. I tillegg vil selskapene samarbeide rundt digital informasjonsflyt, blant annet ved å utvikle felles parametere for registrering av ombrukbare byggevarer.

– For å realisere ombruk er det viktig at vi har evnen til å samarbeide og standardisere slik at vi får økt volum av materialer og at transaksjonene kan skje til en konkurransedyktig pris, sier Linn Helland, markedsansvarlig for Rehub og leder for forretningsutvikling i Rambøll.

– Resirqel bruker egenutviklet teknologi for å registrere og dokumentere ombruksvarer. Ved å legge materialer fra sin database inn i Rehub ønsker Resirqel å gjøre materialene lettere omsettbare og forhåpentligvis øke mengden ombruk, sier Martin Eid, partner i Resirqel.

– Den teknologiske samhandlingen mellom Rehub og vårt system er også viktig for oss. Vi ser frem til fortsettelsen.

– Rehub skal fungere som en åpen og transparent markedsplass som gir merverdi for alle samarbeidspartnere, og vi er glade for å få med en aktør som Resirqel, sier Johanne Thurmann-Moe, medgründer i Rehub.

– Løsninger og tjenester som den enkelte partner har vil bidra til å styrke alles tjenester, tilføyer hun.

Fakta:

Om Rehub:

Rehub er en digital, toveis markedsplass for kjøp og salg av ombrukbare bygningsmaterialer. Formålet med Rehub er å akselerere ombruk av bygningsmaterialer ved å være en HUB for informasjon, kompetanse og salg gjennom å koble sammen flere databaser og aktører. Rehub ble utviklet av Rambøll for å tilby løsninger på de mange utfordringene som markedet opplever i dag og hjelpe ulike selskap gjennom ombruksprosessen. Løsningen er åpen for alle og opplasting av materialer samt søk i tilgjengelige materialer er gratis. Rambøll tilbyr ombrukskartlegging og andre rådgivningstjenester det skulle være behov for i ombruksprosessen. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hver eneste dag for å fremme en produktiv og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser. Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen er å styrke det det organiserte arbeidslivet. I utformingen av regjeringsplattform etter valget høsten 2021 oppfordrer vi derfor en ny regjering om at følgende legges til grunn for Norgesmodell for byggenæringen: Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger skal være hovedregelen i byggenæringen. Flere tiltak må på plass for å styrke det organiserte arbeidslivet og tariffavtalenes betydning. Partene ønsker at så mange bedrifter og ansatte som mulig tegner tariffavtale. Myndighetene må være med på å legge til rette for dette. Innleie fra bemanningsforetak skal ikke fortrenge fast ansatte og rekruttering av lærlinger. Det må sikres at innleie kun skjer etter lovens vilkår, og at myndigheter og oppdragsgivere følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene. Regelverket for offentlige innkjøp må ha klare og forståelige krav og etterlevelsen må sikres gjennom kontroll og tilsyn. Det må etableres et «arbeidslivets TBU» som gir årlige oppdateringer på tilstanden i Norge når det gjelder tilknytningsformer, omfang av innleie, organisasjonsgrader på arbeids- og arbeidstakersiden, andel faglærte i ulike bransjer m.v. Sentral godkjenning; ny sentral godkjenning må stille krav om at virksomhetene må ha krav om andel fagarbeidere og lærlinger. Ressurser til fagopplæring må prioriteres for å sikre god rekruttering gjennom lærlingeordningen, praksisplasser, praksiskandidatordningen, skole på byggeplass m.v. Tilsynsetatene må styrkes og innsatsen samordnes mellom politiet, Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. For å sikre god HMS i prosjektene må plikten til særskilt risikovurdering presiseres når det er særlig risikoutsatt arbeid som utføres, eller når språk og ulike tilknytningsformer er kritiske faktorer

Om Resirqel:

Ombruksspesialisten Resirqel tilbyr ombruksrådgivning, ombrukskartlegging, koordinator-, lager- og logistikktjenester, samt rådgivningsbistand i ulike faser av byggeprosessen. Resirqel er et uavhengig privat selskap og deres tjenester benyttes av arkitekter, entreprenører, og byggherrer innen offentlig og privat eiendomsutvikling og forvaltning. Selskapet er aktivt i en rekke FoU prosjekter knyttet til en sirkulær byggenæring, både som initiativtaker og deltaker. Resirqel er en av initiativtakerne bak Sirkulær Ressurssentral.

Om Sirkulær Ressurssentral:

Sirkulær Ressurssentralskal tilby lagertjenester for overskudd- og ombruksvarer. I tillegg vil Sirkulær Ressurssentral tilby testing og tjenester for kvalitets og samsvarskontroll, samt tilby verksted og undervisningslokaler for å samle og drive et fysisk kunnskapssenter for ombruk av byggevarer. Formålet til Sirkulær Ressurssentral er å tilrettelegge for økt sirkulært ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn, og på den måten bidra til å redusere klimafotavtrykket fra materialbruk i bygg- og anleggsvirksomhet. Statsbygg har blant annet donert et 4 500m2 telt og bidratt med oppstartsmidler. Resirqel, og Pådriv, som eier teltet, har utviklet Sirkulær Ressurssentral for ombruksmaterialer, og jobber med å få sentralen etablert på Økern i 2022. Resirqel vil tilby lagertjenester gjennom sentralen.

.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring