Foto: BNL
Publisert: 20.jun.2022 

– Et alvorlig inngripende tiltak som vil forverre situasjonen for en presset næring

Nå er lovproposisjonen om midlertidig ansettelse og innleie kommet og Regjeringen har fremmet en rekke inngripende tiltak med svært store konsekvenser for byggenæringen, Norges største fastlands- og distriktsnæring.

Kronikk av Byggenæringens Landsforening.

 

Vårt hovedbudskap er: La regelverket fra 2019 få virke. Tallene fra Opinions siste undersøkelse viser at grunnbemanningen i byggenæringen har økt siden 2019. En majoritet av våre medlemsbedrifter har økt antall fast ansatte i denne perioden. Utviklingen går altså i riktig retning, og da er det et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbud mot innleie.  

Ifølge Opinion sier våre medlemsbedrifter at de mest sannsynlige alternativene til innleie er økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent). Åtte prosent varsler en økning i antall fast ansatte dersom forbudet kommer på plass.  

Byggenæringen er på vei inn i en perfekt storm med økte råvarepriser, mangel på personell, økte renter, uro i logistikk-kjedene og krig i Europa. I en slik situasjon forventer vi mer forståelse fra Regjeringen, og ikke at de legger ytterligere byrder på Norges største fastlands- og distriktsnæring.  

Nesten halvparten av medlemmene våre varsler at innstrammingene for innleie vil få negative konsekvenser for virksomheten. Blant disse oppgis det at et innleieforbud vil føre til lavere lønnsomhet (51 prosent), nedbemanning (49 prosent), permittering (30 prosent), tap av kompetanse (27 prosent) og færre lærlinger (25 prosent). 

Det varsles at forskriftsendringen om innleieforbud trer i kraft i 2023. Departementet vil fremlegge overgangsordninger for allerede bindende kontrakter. Vi forutsetter da at disse ordningene tar tilstrekkelig hensyn til bedriftenes behov for forutsigbarhet. 

I tillegg til forbudet vil regjerningen oppheve adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertid karakter. Dette vil i praksis innebære et forbud mot innleie for våre bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett). 

Nå skal vi gå grundig gjennom Stortingsproposisjonen.Dette er et svært inngripende og unødvendig tiltak, basert utelukkende på ideologi og helt løsrevet fra fakta. Som arbeidsgiverorganisasjon har vi hatt lange tradisjoner for godt samarbeid i trepartssamarbeidet, og vi har samme mål. Hovedregelen skal være fast ansettelse, men en prosjektbasert næring som byggenæringen, har behov for noe fleksibilitet. Dette lovforslaget er utarbeidet uten samarbeid med oss og uten å høre på fakta og konsekvensvurderinger. Regjeringen sier de vektlegger trepartssamarbeid, de omtaler det i Hurdalsplattformen, men de avviser oss når vi trenger dialog. Dette er ikke trepartssamarbeid. 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring