Rundt 30 toppledere i BAE-næringen var samlet tirsdag for å drøfte digitaliseringstiltak. Jon Karlsen ledet samlingen. Foto: BNL
Publisert
05.des.2019

Digitaliseringstiltak må gi økt konkurransekraft

Tirsdag samlet BNL toppledere fra hele næringskjeden på Næringslivets hus på Majorstuen for å ta stilling til forslag til videre satsingsområder for digitaliseringen av byggenæringen.

– Vi tenker at digitalisering er et verktøy for å effektivisere og øke industrialiseringsgraden i hele næringen, og at det er et klart lederansvar. Målet med prosjektet er å skape forståelse og eierskap til ytterligere digitalisering av norsk byggenæring, og vi må starte med topplederne, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Hensikten med dagens møte var å utfordre og forankre åtte hypoteser som er en del av arbeidsgrunnlaget for prosjektet Veikart 2.0 som ledes av Jon Karlsen i BNL. Karlsen ledet også dagens møte.

Rundt 30 toppledere fra hele verdikjeden deltok på samlingen hvor blant annet Torger Reve, professor Emeritus fra BI, Arne Malones fra bygg21 og styreleder i Aker Øyvind Eriksen.

Reve pekte på hvordan nye tall for BAE-næringen bekrefter at de siste ti årene har vært all time high.

– Byggenæringen har klart seg utrolig godt i denne perioden. Næringen er høyest på sysselsetting og vekst i sysselsetting i denne perioden. I tillegg har omsetningen i BAE passert 1100 milliarder og verdiskapingen 380 mrd. I alle markeder bortsett fra anlegg er også stort sett driftsmarginen bra, sier Reve.

Den store utfordringen slik han ser det er produktiviteten.

– Den er ikke lav, men den vokser ikke, og han peker på at digitalisering er den store utviklingskraften.

Arne Malones som har vært rådgiver i bygg21 forteller at Bygg21 har blant annet vært opptatt av å peke på kostnadsutviklingen innen byggekostnader og produktivitetsutviklingen.

– I vår anbefaling til næringen er at man ser på denne utviklingen og tar den på alvor. Det finnes flere kostnadsbesparelser. Vi anbefaler blant annet også å øke bruken av BIM og lage en digital tvilling, og satse på digitale bestillinger, dokumentasjon og logistikk. Her tror vi det er store gevinster å hente.

Styreleder i Aker, Øyvind Eriksen delte deretter sine erfaringer fra arbeidet med digitalisering av Aker-konsernet.

– Det er realt lederskap og ikke teknisk forståelse som er nøkkelen til suksess, sier Eriksen.

Han hadde noen klare anbefalinger til topplederne blant annet å sette klare mål for verdiuttaket.

– Det høres åpenbart ut, men dette tar tid. Det er viktig å lage en forretningsmessig plan, som er topplederstyrt, som videre må forankres.

Eriksen mener at det er helt nødvendig å mobilisere hele verdikjeden i dette arbeidet.

Veien videre

Nå skal arbeidet videre deles mellom fire arbeidsgrupper frem til topplederne igjen møtes i mars. Hver av gruppene har fått en problemstilling de skal jobbe videre med, og de vil samle relevante deltagere til å jobbe videre med disse.

Jon Karlsen vil lede gruppen som skal rette seg mot topplederne i næringen. Den skal utarbeide en kampanje som skal sette digitalisering på agendaen.

Thomas-Oscar Andersen fra Standard Norge skal lede gruppen som skal se på trussel- og mulighetsbildet digitalisering vil gi for de ulike delene av verdikjeden. Byggenæringen er sammensatt og utfordringer og mulighetsbilde vil naturlig nok være forskjellig avhengig av hvor man er i verdikjeden. Det må fanges opp.

Jøns Sjøgren fra Byggevareprodusentene vil lede gruppen som skal kartlegge mulige felleskomponenter som kommer ut i næringen som helhet. Visjonen er å digitalisere sammen.

Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom vil lede gruppen som skal se på hvordan bestillermakten skal utøves for å få drevet digitaliseringstiltak, samtidig som byggenæringen også tar ett eget ansvar for å ta ut potensialene vi har.

Prosjektleder Jon Karlsen er godt fornøyd med oppmøtet og engasjementet på dagens samling.

– Jeg opplever at det er et stort engasjement og iver etter å komme i gang. Det er jo nå jobben starter, og det er viktig for oss å få personer fra hele næringen til å delta i de forskjellige arbeidsgruppene. Det kom nyttige innspill og justeringer som vil bli tatt med i det videre arbeidet Alle er enige om at digitalisering er viktig del av løsningen, og her er det toppledere som må engasjerer seg, avslutter Karlsen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring