Fra venstre: Henrik Møinichen og Alexander Arthur Stulien. Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Kjetil S. Grønnestad
Publisert: 15.12.2023 

Bruk advokat til å forebygge konflikt

Bygg- og anleggsbransjen har for høyt konfliktnivå. Hvis en advokat involveres fra starten av prosjektet, kan menneskelige og økonomiske kostnader knyttet til konflikt reduseres.

Advokatene Alexander Arthur Stulien og Henrik Møinichen i advokatfirmaet Thommessen AS, arbeider begge med entrepriserett, inkludert prosjektoppfølging og tvistesaker.

– Tradisjonelle konflikter eller fremdriftshindringer er når partene treffer på forhold den ene parten mener ligger utenfor det man måtte ta høyde for, eksempelvis forhold ved grunn eller eksisterende bygg, sier Stulien.

De siste årenes pandemi, krig, myndighetskrav og voldsomme prisutvikling, har slik sett beredt grunnen for flere konflikter. Men også uklare kontrakter og arbeidsbeskrivelser gir grobunn for konflikt. Partene kan ha ulike syn på hva som skal leveres, hvordan ansvaret skal fordeles, og hvordan og når arbeidet skal utføres.

Å velge utbygger etter laveste tilbudspris, betyr ikke at prosjektet ender opp med lavest sluttsum. Stort prispress er konfliktdrivende, siden da må ethvert krav forfølges.

– Statistikken viser at mange saker aldri burde gått for domstolen. Hovedregelen er at partene vinner noe, men også taper noe. Det er tegn på at partene går til domstolen med krav og posisjoner som burde vært frafalt eller forlikt tidligere. Mange konflikter kan unngås hvis partene snakker godt sammen og er løsningsorienterte, sier Møinichen.

Med gjennom hele prosjektet

Potensielle konflikter kan forebygges hvis en advokat ved prosjektstart kan gi råd om passende kontraktsstrategi. Ikke minst kan advokaten kvalitetssikre kontrakten slik at den ikke er uklar og åpen for ulike fortolkninger.

– Kostnadene og tiden man legger ned i et grundig forarbeid spares fort inn dersom man unngår senere tvist, sier Stulien.

Når byggeprosjektet er i gang, kan advokaten være sparringspartner og bidra til at samarbeid ikke forsures underveis ved å hindre at partene fremmer krav som ikke bør forfølges. Advokaten kan også gi råd om hvordan man går frem når man får et velbegrunnet krav.

– Her kan en god advokat være verdifull. Det er ikke bare i domstolene en advokat kan gjøre en innsats i prosjekttvister, sier Møinichen.

I avslutningen av et prosjekt kan advokaten bidra til sluttoppgjørforhandlinger, meklinger eller opptre som prosessfullmektig hvis tvisten ikke kan løses med dialog, men bringes inn for en domstol eller voldgift.

Nyttig utenfor rettsapparatet

De to advokatenes erfaring er at stadig flere ønsker deres kompetanse med fra starten av for å forebygge konflikt. Slik konfliktforebygging, kombinert med godt utarbeidet kontrakter, kan spare prosjektet for store utgifter.

Mange vegrer seg likevel for å bruke advokat. Enten fordi man tror det forsinker prosjektet, eller fordi man tror det vil eskalere konfliktnivået. Andre tror ikke kjøp av advokattjenester er kostnaden verdt.

– Vi tror slike synspunkt beror på en misforståelse av hva en advokat kan tilby og hvordan advokatbistanden kan legges opp. Vi tror flere har nytte av å bruke advokat mer, og på andre måter enn som våpendrager i en tvist som er brakt inn for domstolen, sier Stulien.

Skulle tvisten være uunngåelig, skal en god advokat bidra konstruktivt og vurdere tvisten mellom partene nøytralt for å gi korrekte råd. Slik er det ikke alltid.

– Sett fra vårt ståsted, opplever vi nok at noen advokater i bransjen av og til i litt for stor grad «heier på klienten sin». Det kan gjøre det vanskelig å sette seg ned og forsøke å komme frem til en fornuftig minnelig løsning, sier Møinichen.

Desto større grunn til å forebygge at konflikten ender foran en dommer. Rettssaker er både arbeids- og ressurskrevende, ikke minst for prosjektorganisasjonene.

– I motsetning til advokater, har ikke de valgt som yrkesvei å sitte flere uker eller måneder i en rettssal, sier Stulien.

Tror på mindre konflikt

Flere initiativ tar sikte på å begrense konfliktnivået, blant annet med alternative kontraktsformer der entreprenør involveres i tidligere fase, og hvor partene i større grad deler risiko. Forutsetningen er at slike samspillmodeller ikke skaper uklarhet om hva som er partenes faktiske ansvar.

– Slike initiativ er bra. Vi håper at konfliktnivået dempes. Færre konflikter bidrar til at det kan bygges mer, sier Stulien.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring