Foto: Erik Burås/Studio B13 for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
20.okt.2020

Bransjen må bli bedre på materialbruk og avfallshåndtering

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) mener bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen har flere spennende prosjekter på gang som vil gjøre bransjen mer bærekraftig. - Men det er stort potensiale for å forbedre prosessene rundt bygging, materialbruk og avfallshåndtering, sier han.

Vi spurte den nyutnevnte ministeren 7 spørsmål om hvordan BAE-næringen kan bli bedre på bærekraft:

Har næringen tatt de nødvendige grep som kreves for å oppfylle bærekraftsmålene innen 2030?

– Jeg har inntrykk av at det er mange spennende prosjekter på gang i bygg- og anleggsbransjen som vil bidra til mer bærekraft. Så vidt jeg vet har Grønn Byggallianse god vekst i antall medlemmer. Fremover tenker jeg at det er viktig å dele de nye, innovative og bærekraftige løsningene som blir utviklet. Det er jo ikke nødvendig at alle skal finne opp kruttet på nytt. Bygg21 viste at det er viktig å spre beste praksis. Det som kjennetegner de mest bærekraftige virksomhetene, er at de tar utgangspunkt i målene og ser hvordan de må jobbe annerledes for å nå dem. Andre ser bare hvordan bærekraftsmålene tilfeldigvis passer sammen med det de allerede gjør. Da oppnår man ikke mye.

Foto: Erik Burås/Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

Hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante for bygg- og anleggsbransjen å oppfylle?

– Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Det er 17 mål og 169 delmål som henger tett sammen og som gjelder på tvers av sektorer og næringer. Man kan derfor ikke si at bygg- og anleggsbransjen bare har ansvar for noen få av målene. Når det er sagt, er det selvsagt noen av målene som er spesielt viktige for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. For eksempel mål 11 om bærekraftige byer og samfunn. Her handler ett av delmålene om å sikre alle mennesker tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger. Men dette målet henger jo blant annet sammen med mål 3 om god helse, og mål 10 om mindre ulikhet fordi vi vet at bosituasjonen også har betydning for helsen og levekårene til folk. Jeg tror også at byggenæringen kan spille en veldig viktig rolle i arbeidet med mål 13 om å stoppe klimaendringene, men det krever at næringen tar ansvar.

Hva tenker du om det Bygg21 har oppnådd, og hvordan kan prinsippene videreføres?

– Bygg21 har klart å få frem beste praksis på en rekke områder og gitt anbefalinger om veien videre. For å sikre at dette engasjementet ikke stopper opp nå, vil Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) følge arbeidet videre. Byggenæringen er en av de største og viktigste fastlandsnæringene med 350 000 sysselsatte. Den påvirker både folks livskvalitet og næringslivets verdiskaping. Bransjen er derfor veldig viktig for vårt samlede arbeid med bærekraft og det er helt avgjørende at vi får bygg- og anleggsbransjen med på laget. De anbefalingene og veiledere som Bygg21 utarbeidet gir et godt grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig næring. Jeg mener derfor næringen selv har gitt gode svar på hva som skal til for å oppfylle bærekraftsmålene, og oppfordrer derfor til å ta anbefalingene i bruk.

1/3 av klimagassutslippet genereres i dag av BAE-næringen: Hva må gjøres?

Foto: Erik Burås/Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Elektrisitet er vår dominerende energikilde for oppvarming av bygg, og vi har forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming. Klimagassutslipp fra energibruk til bygg i Norge utgjør derfor under 2 prosent av totalutslippene. Vi har med andre ord svært lave klimagassutslipp i driften av bygg. Men vi har forbedringspotensial når det gjelder selve byggeprosessen, materialbruk og avfallshåndtering. Derfor er det spennende at Statsbygg legger opp til at bygningselementer skal brukes på nytt når de river skadede bygg i regjeringskvartalet. For øvrig hadde jeg et klimamøte med bygg- og anleggsnæringen tidligere i år, hvor jeg fikk innspill til hva bransjen mener kan gi reduserte utslipp. Det pekes særlig på mulighetene for å stille utslippskrav til byggevarer, behovet for mer innovasjon og nye tekniske løsninger. Mer gjenbruk av materialer, livsløpstenkning og sirkulærøkonomi er viktige momenter. Her er det mange gode forslag som vi nå vurderer.

Du var tidligere digitaliseringsminister. Hvordan kan digitale verktøy være med på å gjøre bransjen mer bærekraftig?

– Om vi lykkes med å ta ut potensialet som ligger i digitale verktøy, tror jeg at vi både kan redusere ressursbruken, bidra til mer miljøvennlige byggeprosjekter og få bedre og mer skreddersydde løsninger. For eksempel kan bruk av digitale bygningsmodeller (BIM) og andre digitale verktøy kan også gjøre ombygging eller rivning mer miljøvennlig fordi man har mer presis informasjon om bygget. Jeg vil også trekke frem digitale byggesaksprosesser som forenkler saksgangen for både myndighetene og privatpersonene involvert.

Foto: Erik Burås/Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

Vil du trekke frem enkelte byggeprosjekter i Norge som du er spesielt stolt av?

– Det er ikke enkelt å trekke frem ett enkelt prosjekt når det finnes så mange gode eksempler. Men vi har blant annet sett gode resultater fra FutureBuilt-programmet, og at flere hundre bygg har blir bygget etter Breeam Nor-standarden. Vi ser også at boliger blir Svanemerket. Min oppfordring er å følge med på utviklingen her, for det er mange forbilder å lære av.

Er bærekraftsmålene realistiske å oppfylle?

– Ja, jeg mener det er mulig å nå målene innen 2030. Men det er bare ti år igjen, så det blir ikke enkelt. Jeg tror at godt samarbeid, innovative partnerskap og felles forståelse på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er viktig for å lykkes. For eksempel må lokale og nasjonale myndigheter, akademia, sivilsamfunn og næringslivet – inkludert byggenæringen – arbeide sammen for å nå målene. Det blir mindre handlingsrom i budsjettene i årene som kommer, ikke minst nå som vi bruker store penger for å komme oss ut av koronakrisen. Demografiendringer gjør at det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Befolkningen krever bedre og mer skreddersydde tjenester. Samtidig skal klimaendringene begrenses og bærekraftsmålene nås. Alt dette gjør at vi må jobbe smartere enn vi har gjort til nå. Derfor er et av mine viktigste mål å legge til rette for mer innovasjon og digitalisering i offentlig sektor og bidra til tettere samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, for eksempel start-ups som har nye og innovative ideer til hvordan vi kan løse samfunnsutfordringer.

Vil du vite mer om alle FNs bærekraftsmål? Les mer om dem her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring