Publisert
20.jun.2018

Boligutvikling med grønn mobilitet

Etter omfattende utredninger vedtok kommunestyret i januar tidenes største reguleringsplan i Asker. Grønn mobilitet skal gi Vestre Billingstad et markedsmessig fortrinn og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Planen inkluderer gode gang- og sykkelveier til viktige målpunkter som skole, togstasjon, bussholdeplass og nærsenter. – Vi skal kunne øke innbyggertallet uten at bruk av privatbil øker, […]

Etter omfattende utredninger vedtok kommunestyret i januar tidenes største reguleringsplan i Asker. Grønn mobilitet skal gi Vestre Billingstad et markedsmessig fortrinn og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Planen inkluderer gode gang- og sykkelveier til viktige målpunkter som skole, togstasjon, bussholdeplass og nærsenter.

– Vi skal kunne øke innbyggertallet uten at bruk av privatbil øker, sier samferdselsplanlegger Toril Skovli, Asker kommune.

Uavhengig av privatbil

På 190 mål på Vestre Billingstad skal fire utbyggere bygge 1650 nye boliger. Et til dels nedslitt industriområde transformeres til et attraktivt boligområde, der det legges til rette for tettere byutvikling og bærekraftig mobilitet med minst mulig intern biltrafikk.

– Plangrep er basert på grønn mobilitet – på mindre bilbruk og at folk i større grad skal gå og sykle, sier Skovli.

– Vi ønsker å tilby en integrert mobilitetspakke til de som flytter inn på Vestre Billingstad. Det skal sikre et helhetlig, attraktivt og forutsigbart mobilitetstilbud for alle boligkjøperne, sier prosjektdirektør Thorbjørn Sele i Ferd Eiendom.

Eksisterende boliger i Asker er overveiende eneboliger eller rekkehus. Kommunen har derfor lagt opp til at Vestre Billingstad bygges ut med hovedvekt på blokkbebyggelse. Utbyggerne har krav om det på deres områder skal være 20 % små leiligheter og 20 % store leiligheter.

– Kommunen har en sosial boligstrategi. Et større mangfold leilighetstyper kan gjøre området mer attraktiv for folk i ulke aldre og familiesituasjoner, sier Skovli.

Prosjektet skal tilrettelegges for at gange, sykkel og kollektivtransport blir de mest attraktive transportformene.

– Grønn mobilitet handler om at vi skal sørge for at vi velger bort de transportformene som slipper ut mest klimagasser. Skal vi gjøre dette bærekraftig må vi ha en kombinasjon av sykler, bildeling og godt kollektivtilbud. Bildeling og sykkelpool er vi i gang med, der har vi samtaler med potensielle leverandører, forteller Sele.

– Vi har et godt kollektivtilbud i dag, myndighetene tar ansvar for å gjøre tilbudet bedre og enda mer tilpasset, sier Skovli.

Gjør det enkelt for brukerne

Vestre Billingstad skal bli et variert og mangfoldig boligområde. Det er tatt spesielt hensyn til Neselva og fiskens vilkår. Tanken er å utvikle et urbant, attraktivt og levende boligområde med gode kvalitetsrike uteområder. Interne gangveier skal fungere som oppholdsrom, samlingsted og binde delområdene sammen.

– Kommunen har utviklet konseptet i samarbeid med utbyggerne. Sammen har vi kommet frem til en plan som i tillegg til boliger omfatter gatetun, parker og felleshager, ballbaner og lekeplasser. Folk skal kunne være mye ute og ikke bare oppholde seg inne, sier Skovli.

Området er designet for å lage gode ruter for å gå til butikk, tog og buss. Veiene er laget med svinger og hellinger, det skal motivere folk til å bruke uteområdene.

– Om vinteren blir det skøytebane og akebakke. Da vil folk kanskje gå til toget, mens de om sommeren i større grad sykler, sier Skovli.

Ambisjonen er å etablere et attraktivt og konkurransedyktig boligtilbud som reduserer transportbehovet for beboerne, og samtidig oppnår en høy andel bærekraftige reiser til og fra Vestre Billingstad.

– Vi skal gjøre det enklere å bo der uten å eie privatbil. Folk må få en meny som gjør det interessant å velge bærekraftige alternativer, sier Sele.

– Vi ønsker å legge til rette for grønn mobilitet, men folk må få velge selv. Hvis de ikke er interessert i konseptet vil de ikke kjøpe leilighet her, sier Skovli.

– Vi ser et det er mange flere syklister til Asker stasjon i dag enn bare for fem år siden. Det er ungdom og voksne, menn og kvinner kommer i fritidstøy eller dress og stresskoffert, sier hun

Asker kommune og utbyggerne samarbeider med transportforetakene om hvordan vi kan optimalisere grønn mobilitet. BaneNor ønsker at flere bruker tog, da kan flere avganger bidra til det. Billingstad stasjon bør også gjøres mer tilgjengelig, det gjelder både selve stasjonen og veien opp dit.

– I dag er den bratt, og det kan være glatt om vinteren. Hvis kommunen sørger for mer snørydding kan flere sykle hele året, sier Sele.

Varene kan komme til deg

Innkjøp av dagligvarer og annen småhandling utgjør en betydelig andel av privat, bilbasert transport. Hva må til for at folk velger bort bilen når de skal handle?

– Vi må spille på folks verdier – hvis de sparer tid, slit og penger bli alternativene fort interessante. Det koster mye å ha privatbil, og det er begrenset hvor mye du kan ta med på tradisjonelle sykler. Derfor må i større grad sørge for at varene kommer til folk, sier Sele.

De ønsker å utvikle et konsept for trygg og optimal logistikk av dagligvarer og mindre pakker handlet på nett på Vestre Billingstad.

– Vi er i dialog med en produsent som har et passende sortiment leverandøruavhengige postskap på sin produksjonsplan. Ideen er å få til en tilbringertjeneste av pakker og varer. Dette ligger litt frem i tid, først må vi ha etablert næringseiendommene, sier han.

Spaden settes i jorden allerede til høsten og utbyggerne håper det vil bli ferdigstilt 100–150 boliger på Vestre Billingstad hvert år frem til 2035.

– Det er satt en målsetting om antall nye boliger i kommunen hvert år, men dette vil i stor grad bli styrt av markedet. Dette er det første området i Asker som bygges etter slike prinsipper, men vi vil ta med oss tankegodset til utvikling av andre områder i kommunen, sier Skovli.

Fakta:

Vestre Billingstad er et utbyggingsområde på 190 mål mellom Asker sentrum og Sandvika. Fire utbyggere bygge 1650 nye boliger, det er Ferd eiendom, JM, Bergerveien 24 AS (AF Gruppen Norge, T. Klaveness Eiendom, Trond Mohn) og Sandekra AS (Eiffel Eiendom, Asker Eiendom). Det legges til rette for gange, sykkel og kollektivtransport.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring