Illustrasjon: Asplan Viak
Publisert
20.okt.2021

AV Ombruk: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– AV Ombruk er ett digitalt verktøy for ombrukskartlegging og prosjektering med brukte byggevarer. Asplan Viak har utviklet en app for enkel ombrukskartlegging. Appen er koblet til deres Ombruksdatabase for bygningsdeler for systematisert vurdering og rapportering i BREEAM.

Asplan Viak med kandidaten «AV Ombruk»

– AV Ombruk er ikke en markedsplass, men en databaseløsning der byggeiere kan registrere byggevarene som finnes i eksisterende bygg, slik at de er tilgjengelige ved rehabiliteringer og prosjektering av nye bygg. Når flere markedsplasser for brukte byggevarer kommer på plass, og blir tatt mer allment i bruk, vil AV Ombruk kunne levere data sømløst til disse.

– Foreløpig er løsningen brukt internt i Asplan Viak, og vil bli lansert for andre i industrien i løpet av 2021.

– Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

Vi bruker en GIS basert database til å finne byggedeler i ett geografisk området. Kategoriene er basert på en åpen workshop som vi hadde med andre aktører i markedet.

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

 Bygg- og anleggssektoren står for rundt 30% av globale klimautslipp, og materialbruk er den største bidragsyteren til disse utslippene. En nøkkel til å redusere utslippene fra bygg og anlegg er mer ombruk av eksisterende byggevarer. Vi kan ikke fortsette å bygge med engangs byggematerialer! Denne databaseløsningen vil hjelpe Norges byggesektor i overgangen til en mer sirkulær økonomi.

– Det er en rekke barrierer som gjør ombruk av byggevarer er vanskelig, og mange aktører arbeider med å redusere disse. Få byggeiere har i dag oversikt over hvilke byggevarer som kan ombrukes i byggene de eier, og det er vanskelig for prosjekterende å finne egnede brukte byggevarer, særlig med en tidshorisont som gjør det mulig å inkludere dem i prosjekteringsunderlaget. I Asplan Viak har vi valgt å se på hva som er mulig å gjøre nå – innenfor de rammene som eksisterer – for å redusere disse barrierene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring