Foto: Statsbygg
Publisert: 18.06.2021 

Slik kan bygg og eiendom bli grønnere

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp, er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring. Det fastslår en Statsbygg-ledet gruppe i et nytt notat for klimainitiativet Skift.

– I dag står byggsektoren for 40 prosent av energiforbruket og 30 prosent av klimagassutslippene i verden. Hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må vi ta i bruk ny teknologi for å kutte utslipp i sektoren. Klimainitiativet Skift er et godt eksempel på hvordan vi må jobbe på tvers av bransjer og sektorer for å nå bærekraftsmålene, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg sier vi kan bygge mye mer klimavennlig i Norge i dag enn det vi gjør.

– Teknologien, finansieringen og viljen til å finne bærekraftige løsninger er på plass. Med dette initiativet vil vi vise at det ikke er noe å vente på, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Klimanettverket Skift teller nå over 40 medlemmer fra ulike deler av næringslivet. Her er blant annet Microsoft, Telenor, Coca-Cola, OBOS, Posten, Ruter – og Statsbygg.

Sammen har medlemmene utarbeidet såkalte Skiftnotater, der de finner tiltakene som må til for å nå klimamålene innenfor sine næringer. Nå foreligger notatet for bygg- og eiendomsnæringen, der Statsbygg har ledet arbeidet.

– Den mest klimavennlige kvadratmeteren, er den vi ikke bygger. De viktigste skiftene vi må bidra til innen denne sektoren er å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre og redusere klimagassutslipp når vi rehabiliterer, oppgraderer og må bygge nytt, sier Harald Nikolaisen.

Grundig gjennomgang

Skiftnotatet tar for seg en rekke tiltak, som kan få ned det globale energiforbruket kutte klimagassutslipp. Det tar for seg hvordan vi med digital driftsovervåking både kan spare strøm og utnytte arealene våre bedre, og hvordan etterspørselen etter grønne løsninger kan økes ved å sette krav til leverandører.

Her er også en 10-punktliste om materialbruk, energibehov og andre konkrete tiltak på byggeplasser. Det vises også til samarbeidsprosjekter der for eksempel Microsoft og Statsbygg vil undersøke hvordan digitalisering kan bidra til redusert energibruk og økt arealeffektivitet på eiendommer.

Avslutningsvis tar notatet for seg krav og forventninger til myndighetene. Blant annet ber Skift-medlemmene om at krav til klimagassutslipp fra materialer blir en del av den pågående revisjonen av de byggtekniske forskriftene. Skift ønsker også at Enovas støtte til byggenæringen skal vris over til å realisere forbildeprosjekter med lavt klimafotavtrykk.

Les Skiftnotatet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring