Foto: ROCKWOOL
Publisert: 14.09.2023 

Krav om klimagassregnskap gir økt behov for produktspesifikk miljødokumentasjon

ROCKWOOL instroduserte ved årsskiftet en EPD-generator som ble utviklet i tett samarbeid med EPD Norge. Det har dermed blitt mulig å tilby kunder nøyaktig og oppdatert klimadokumentasjon for deres aktuelle produkter.

Generatoren er utviklet i tråd med bransjens eksisterende og kommende kravverk, og det vektlegges spesielt kravet om klimagassregnskap i henhold til TEK17 som er blitt gjeldende fra 01. juli 2023.

Ved å benytte seg av ROCKWOOL sin produktspesifikke EPD-dokumentasjon imøteser man dette kravet. Produktspesifikk EPD-dokumentasjon har tidligere vært veldig relevant for spesielt betong leverandører ettersom blandingen ofte er forskjellige til hvert enkelt prosjekt. Dokumentasjonen vil kunne bidra til å utelukke usikkerheter og «menneskelige feil» ved beregning av klimagassregnskap. Spesielt ved at det kan leveres dokumentasjon som går helt ned på produkt, tykkelse og densitet.

– Vi er på langt nær fremme eller ferdige

Kravet om klimagassregnskap er et viktig steg mot 2030-målet om 40% klimagassreduksjon i Norge med basisår i 1990. De gode digitale verktøyene som effektiviserer arbeidet mot dette målet er helt vesentlig, og ROCKWOOL er nå godt i gang med nettopp dette.

– Når kravet kom så var det forventet på mange måter. Derfor har vi i ROCKWOOL vært proaktive og bidratt på den måten vi kan for å gjøre dette enklere for bransjen. Når det er sagt så er kravet til klimagassregnskap bare starten, og vi er på langt nær fremme eller ferdige. Kravet inkluderer i hovedsak de første livsløpsfasene til et produkt, og dette er vel og bra med tanke på kortsiktig klimagassreduksjon frem mot 2030. Vi har også et enda strengere, langsiktig mål om nærmest klimanøytralitet i 2050. Det vil fremtvinge strengere krav til klimagassregnskap med tiden, og ikke minst mer riktig og nøyaktig dokumentasjon. Derfor er disse verktøyene så utrolig viktig å ta i bruk, sier Public Affairs og Bærekraftsansvarlig i AS ROCKWOOL Håvard Sveahaugen.

Troverdig og sikker dokumentasjon

Ettersom den genererte dokumentasjonen er tredjepartsverifisert gjennom EPD Norge så er validiteten intakt; en troverdig og sikker dokumentasjon.

Siden 01. januar 2023 har Bygningsreglementet i Danmark innført klimakrav om blant annet LCA-beregning for alle nybygg. Siden oppstart har ROCKWOOL gjennom EPD-generatoren utarbeidet over 100 produktspesifikke EPD-er for kunder i Danmark. Dette sier noe om det økte behovet som er en konsekvens av kravsetting fra myndighetene. Fra og med juli måned er det satt krav til klimagassregnskap her i Norge.

– Vi forventer den samme etterspørselen her i Norge som våre naboland opplever. Når behovet for noe øker, øker også kvalitetsbehovet, og dette møter ROCKWOOL med sin EPD-generator, avslutter Håvard Sveahaugen.

Kravet til klimagassregnskap

Etter TEK 17 § 17-1 stilles det krav til klimagassregnskap fra materialer ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygninger. Beregningen skal baseres på metoden i NS 3720:2018 og minimum omfatte følgende livsløpsfaser: A1-A3, A4, A5 (kun kapp og svinn), B2 og B4.

Kravet ekskluderer også lagring og utslipp av biogent karbon. Dette er fordi biogen lagring skjer i produksjonsfase (A1-A3) og slippes ut i C-fase som ikke er omfattet av kravet til klimagassregnskap.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring