Foto: BNL
Publisert
15.okt.2021

Hurdalsplattformen: Et godt utgangspunkt for å styrke yrkesutdanningen

– BNL har gjennom flere år arbeidet for ulike tiltak for å styrke yrkesfagene. Det er svært gledelig at mange av våre innspill er blitt lyttet til i den nye regjeringserklæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Kommende regjering har  onsdag 13. oktober lagt frem sin politiske plattform for de neste fire årene. Den ønsker blant annet et kraftfullt løft for yrkesfagene. BNL har spilt inn flere tiltak for å sikre kompetanse og rekruttering til byggenæringen.

Det foreslås å etablere et Nasjonalt senter for yrkesfag.

– Dette er svært positivt og vi forventer at det blir opprettet i et godt samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Leegaard.

I tillegg skal det lages en forpliktende opptrappingsplan for å øke studieplassene i høyere yrkesfaglig utdanning.

– Dette har vi jobbet for i flere år, sier Leegaard videre.

Byggenæringen er en del av løsningen for å få ned klimautslippene, og skal næringen realisere potensialet må vi ta tak i et bredt spekter av virkemidler.

– Det er positivt at kommende regjeringen ønsker å stille krav om at nye bygg og anlegg bygges med klimavennlige materialer og designes for lavt energibruk og gjenbruk, samt gjøre byggeplasser fossilfrie. Skal vi lykkes, må dette gjøres i tett samarbeid med næringen, sier Leegaard videre.

Leegaard mener at det er bra at den nye regjeringen vil bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav, samt stimulere til mer energieffektivisering, og gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosessen.

– Dette er lovende. Vi anbefaler at de legger til rette for at Enova får i oppdrag å støtte trinnvis energieffektivisering i alle typer bygg og anlegg, sier Leegaard.

Videre mener Leegaard at tiltak som bidrar til å bekjempe arbeidslivskriminalitet er viktig for å sikre de seriøse bedriftene.

– Det er klokt å styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området, slik at kapasiteten til å utføre stedlige tilsyn øker betydelig, sier han.

Regjeringen vil også etablere flere sentre mot A-krim og gjøre sentrene sterkere og mer operative, ved blant annet å lempe på taushetsplikten mellom de samarbeidende etatene.

– Det er helt nødvendig at det følger tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet, sier Leegaard.

Effektiv samferdsel og transport er viktig for å sikre norsk verdiskaping.

– Det er nødvendig å få redusert vedlikeholdsetterslepet på vei, og vi er glad for at regjeringen foreslår å utarbeide en forpliktende plan for å redusere dette på både fylkesveier og riksveier, sier Leegaard.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring