Tekst
Jørn Wad
Publisert
26.mar.2019

Å ta samfunnsansvar er en del av virksomheten

– I Asplan Viak har det å ta samfunnsansvar vært en naturlig del av virksomheten helt siden vi ble stiftet i 1962. Å bidra til en bærekraftig utvikling ved at vi former samfunnet gjennom å se mennesket - er en del av vår forretningsstrategi.

Det er leder for miljø og samfunnsansvar, Bente Haukland Næss som sier dette til Fremtidens Byggenæring.

– Vi har siden 2015 hatt en egen strategi for samfunnsansvar som er tuftet på FNs bærekraftsmål, det vil si at vi har valgt ut 4 mål som er relevant for vår forretning og kommer i årene fremover til å bruke målene som rammeverk og rettesnor for vår videre utvikling. Vi lever i en tid hvor det forventes at virksomheter integrerer sosiale, etiske og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Både fra en stadig strengere lovgivning, men også fra samfunnet vi er en del av. Det å ta ansvar og aktivt jobbe for å være en del av løsningen på for eksempel klimautfordringen skaper konkurransefortrinn, styrker omdømmet og tiltrekker kompetent arbeidskraft, forteller hun.

Asplan Viak er medlem av FNS bærekraftnettverk - Global Compact og vi jobber akkurat nå med Bærekraftsrapporten for 2018. Vi har målt vårt eget klimafotavtrykk siden 2010 og jobber kontinuerlig med hva kan vi gjøre for at det skal bli mindre for hvert år.

Forretningsidé

– Vår forretningside er at vi skal «Forme samfunnet – se mennesket». Å forme samfunnet handler i Asplan Viak om at vi ønsker at samtlige medarbeidere, uavhengig av profesjon, skal være seg bevisst at alle handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og i samfunnet som helhet. Dette forutsetter at vår kompetanse er summen av den kunnskapen, de ferdigheter og de holdninger som skal til for å skape et kvalitativt bedre samfunn. Dette krever at vi tar ansvar og sier fra når oppdragsgivere eller andre premissgivere ønsker løsninger som ikke er i tråd med en bærekraftig utvikling.

– Hva betyr det for dere å «se mennesket?

– Å se mennesket handler om at Asplan Viak skal være seg bevisst sluttbrukernes behov, da det til syvende og sist er de som utgjør det samfunnet vi medvirker til å forme. Løsningene vi foreslår i våre prosjekter skal komme flest mulig til gode. Når det er mulig skal vi ta hensyn til enkeltmennesket.

Samfunnsplanlegging

– Hvilken plass har samfunnsplanlegging i AsplanViak?

– Samfunnet endrer seg raskt. Skal viktige samfunnsmål nås, er det en forutsetning å forstå hvilke faktorer som påvirker endringer og behov. Dette er en forståelse som krever helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Siden tidlig på 60-tallet, har samfunnsplanlegging i bred forstand vært ett av kjerneområdene i Asplan Viaks virksomhet. Vi har dermed opparbeidet oss solid kunnskap om samfunnsutviklingen og de rammebetingelser og utfordringer lokale og sentrale myndigheter står overfor. Gjennom omfattende analyser og evalueringer har vi vært med å fremskaffe ny kunnskap om lovverk, myndighetsutøvelse og planprosesser. For å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, må vi forstå årsakssammenhenger og viktige drivkrefter i samfunnet. Gode planprosesser krever grundige analyser, ryddige prosesser og god involvering og forankring hos beslutningstakere og berørte. Vi er arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, økonomer, geografer og samfunnsvitere som sammen sørger for en helhetlig tilnærming til utfordringene og løsningene, sier Haukland Næss.

Urbanisme

– Samfunnet endrer seg raskt er det sagt. Hva er Asplan Viak sitt bidrag til det?

– Endringstakten i norske omgivelser er meget høy. Komplekse transformasjonsprosesser skjer i byer, tettsteder og i kulturlandskapet. Nye områdetyper preger det regionale bylandskapet, eksempler er sjøfrontutvikling, knutepunktutvikling, næringskorridorer, hyttebyer og regionale shoppingclustre. Flerfaglig kompetanse og tverrfaglige vurderinger er nødvendig for å se helheten og fange prosessenes kompleksitet. Asplan Viak jobber med alle planfaser og vi benytter en lang rekke analyseverktøy og metoder for kartlegging og informasjonsinnhenting. Vi gjennomfører   planprosesser, lager arealplaner etter PBL, utvikler bærekraftige og kreative konsepter og løsninger, samt avveier interessekonflikter, blant annet mellom utnyttelse og vern av arealer. Planlegging av byer og steder fordrer visjonære ideer, tverrfaglig respekt og en god dose ydmykhet for oppgavens kompleksitet understreker hun.

Planlegging er erfaringsbasert og preges av verdi- og interesseavveininger, noe som gjør den krevende. Nøkkelpersoner er planleggere som kan gjennomføre gode prosesser, sette planløsninger i en tverrfaglig sammenheng, sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon og legge til rette for videre gjennomføring.

– Samfunnet mangler et tydeligere sosialt fokus i planleggingen og det å kunne ha en mer analytisk/systematisk tilnærming til sosial bærekraft i by- og boligmiljøer. Dyktige arkitekt kolleger jobber spesielt med akkurat det i et FoU prosjekt  nå.

Bygg

– Hvorfor er bygg en så stor del av AsplanViak sitt satsningsområde?

– Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største landbaserte næring. Den omfatter alle bygg vi bor og arbeider i, samt alle servicebygg innen eksempelvis helse og omsorg, skole og utdanning, kultur og rekreasjon - i tillegg til å inngå i de fleste infrastrukturprosjekter. Det faktum at bransjen er ansvarlig for 40 prosent av Norges energiforbruk, en tredjedel av våre klimagassutslipp og en tredjedel av alt avfall som produseres, er kanskje en av de viktigste utfordringene vi som rådgivere står overfor. I Asplan Viak har vi som mål å være en avgjørende del av løsningen. Vi har utviklet spisskompetanse på materialbruk, livssyklusanalyser, LCA, rehabilitering, ombruk og gjenbruk. Vi arbeider i tverrfaglige team for å sikre høy kvalitet og bærekraftige løsninger.

Typisk for bransjen er at den involverer mange parter samtidig som den skal forholde seg til ulike lover, planer og regelverk. Kommunikasjon og tett samarbeid, er nøkkelord for å sikre gode og helhetlige løsningene på komplekse utfordringer. BIM inngår selvfølgelig som en naturlig del i våre oppdrag. Vi jobber med mulighetsstudier, forprosjekt, detaljprosjektering, prosjektadministrasjon og rehabilitering av eksisterende bygg.

– Det må tas helhetlig grep og samfunnet må bruke tilgjengelige virkemidler for å være en aktiv boligpolitisk aktør. Bolig for alle krever at sosial bærekraft må styrkes som tema i arealplanleggingen med tydeligere statlige føringersier hun til slutt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring