SENIOR FORSKER

VELKOMMEN TIL Aquateam COWI AS 
Aquateam COWI AS er et forskningsselskap innen vann- og miljøsektoren. Selskapet driver uavhengig anvendt forskning basert på grunnbevilgning fra COWI Fonden, bevilgede søknader fra Norges Forskningsråd og andre nasjonale og internasjonale FoU bevilgninger så vel som oppdragsforskning og utviklingsarbeid betalt av ulike kunder.

DIN KOMPETANSE. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Forskerteamet vårt består av et nettverk med 8 forskere fra store deler av verden og har, gjennom 30 års arbeid innen anvendt FoU, en lang rekke samarbeidspartnere innen miljøteknologi og miljørisiko.
For å lykkes i rollen er det viktig at du er opptatt av å bidra til samarbeid i teamet, interesse for å presentere forskningen og resultater og forståelse for å jobbe i en kommersiell Du trives med å lede ulike mennesker og har en drivkraft til å skape innovative FoU resultater og videreutvikle selskapet.
I tillegg er det ønskelig med:

 • Høyere relevant utdanning som PhD (kan også være i et PhD – løp)
 • 10+ år vitenskapelig erfaring (inkludert PhD)
 • Publiseringserfaring (publiseringsliste legges ved søknad)
 • Etablert nettverk innen forskningsmiljøer, innen industri, kommuner og sentrale samarbeidsorganer

OM Aquateam COWI: 
Våre forskningsområder er avgrenset til Vann og Miljø og spenner seg over tre hovedområder; Vann, avløp, avfall og ressursutnyttelse; miljø; industri og petroleum. Aktuelle områder som vi fokuserer på inkluderer:

 • Prosesser for avløpsrensing og drikkevann
 • Vannrensing for olje og gass sektoren og landbasert industri
 • Rensing   av overvann, avrenning fra vei og tunnelvaskevann
 • Rensing av jord og sedimenter
 • Slam og organisk avfall for energigjenvinning, herunder biogass
 • Gjenvinning av ressurser; restprodukter fra industri, næringssalter, energi, tungmetaller.
 • Hygiene og hygienisk kontroll – drikkevann, slam, biprodukter mm
 • Kjemikalier, miljøgifter og legemidler; miljørisiko og økotokstesting
 • Miljørisikovurdering utslipp til vann, fra forurenset jord/sedimenter, av kommunalt avløpsvann og industriutslipp
 • Økotoksikologi, biologisk nedbrytning, biostabilitet, bioakkumulering
 • Partikler; karakterisering, størrelsesfordeling, mengder og antall og bestemmelse av opprinnelse og miljøkonsekvens

Vi samarbeider tett med myndigheter, landbasert og offshore industri (petroleum, fiskeri/havbruk) og miljøteknologileverandører for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til ny miljøteknologi. I tillegg har vi et tett samarbeid med ledende universitetsmiljøer og andre forskningsinstitusjoner (nasjonalt og internasjonalt) og deltar aktivt i forskerutdanning.

Noen av prosjektene vi har jobbet med i senere tid inkluderer utvikling og bruk av ulike typer membraner og filter samt utvikling av biologiske renseprosesser.  Karakterisering av forurensing, testing av renseløsninger for ulike forurensende stoffer. Skjebne til ulike kjemikalier i industriprosesser, forbedre utvinning av organiske ressurser, herunder gass, næringsstoffer mm.
Aquateam COWI har et velutstyrt forskningslaboratorium med stor instrumentpark, utstyr og pilotrigger til bruk i forsøk. Vi har også utstyr for å gjennomføre ulike typer tester, fra biologisk nedbrytning og biostabilitet, herunder anaerobe tester, biogasspotensial, og utvalgte analyseinstrumenter herunder Hach Lange, TOC, ionekromatograf, HPLC og utstyr for partikkelanalyser herunder FlowCam, Flowcytometer, Malvern, partikkelteller PCSS mm.